Opsporing med EPDS

Nyfødt på skulder

I et samarbejde med sundhedsplejen i Københavns Kommune har CIMHP evalueret den danske version af Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). EPDS-skalaen er et spørgeskema, som anvendes i bl.a. sundhedsplejen til at opspore mødre med tegn på fødselsdepression, så mødrene kan tilbydes ekstra støtte. 

EPDS-skalaen er en anerkendt screeningsmetode, og den har været anvendt i Danmark i snart 20 år. På trods af dette har gyldigheden/validiteten af den danske version ikke været undersøgt før nu. Derfor har vi i Danmark heller ikke haft grundlag for officielle retningslinjer for brugen af skalaen, f.eks. i forhold til hvilken score en kvinde skal have for at blive henvist til yderligere undersøgelse og hjælp.

I et samarbejde med Københavns Kommune har CIMHP indhentet EPDS-scorer fra 324 kvinder med børn i alderen 2 til 10 måneder. Disse mødre har også indgået i et klinisk interview for at vurdere, om mødrene opfyldte kriterierne for depression i diagnostisk forstand. Med afsæt i disse data har CIMHP valideret den danske EPDS som universel screeningsmetode i sundhedsplejerskernes arbejde.

På baggrund af CIMHPs EPDS-studie har vi bl.a. fundet:

  • Hvilken cut-off score på EPDS-skalaen der i Danmark kan anvendes til at screene og herigennem opspore mødre med efterfødselsdepression. Vi har dermed kunnet foreslå forskningsbaserede retningslinjer for, hvordan man skal bruge EPDS-en i Danmark.
  • At de forskelle, som ses i cut-off scores på tværs af studier og mellem lande, sandsynligvis skyldes kulturelle variationer i måden, depressive symptomer udtrykkes. Dette fund understreger vigtigheden i at validere spørgeskemaer, som har oprindelse og er fundet gyldige i en anden kultur eller et andet sprog.
  • At EPDS-skalaen muligvis også kan bruges til at screene for angst hos nyblevne mødre. Udenlandske studier har indikeret, at tre af spørgsmålene i spørgeskemaet ser ud til at udgøre en underskala, der måler angst (den såkaldte EPDS-3A skala), og vores data indikerer også dette. Om disse tre spørgsmål faktisk kan fungere til at opspore angstproblematikker i en dansk sammenhæng, har vi undersøgt i studiet nedenfor.

Læs studiet "Validering af det danske cut-off med EPDS".

Læs også studiet "Kan EPDS bruges til screening af angst hos nyblevne mødre?".