Copenhagen Infant Mental Health Project

Kursusbillede. Foto: Center for Tidlig Indsats og Familieforskning

Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMHP) er et forskningsprojekt, der har til formål at fremme psykisk trivsel hos spædbørn og deres forældre. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved Københavns Universitet, Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning og kommunens sundhedspleje.

CIMHP har tre overordnede formål: For det første at styrke sundhedsplejerskernes arbejde ved at implementere og evaluere en ny metode til at opdage sårbare spædbørn. For det andet at evaluere en metode til at screene mødre for tegn på fødselsdepression, som allerede anvendes i den danske sundhedspleje. Og for det tredje at sammenligne effekten af forældreprogrammet Tryghedscirklen (COSP ©) med den forebyggende indsats, man i Københavns Kommune aktuelt tilbyder familier, der har brug for ekstra støtte og hjælp i løbet af barnets første leveår.

Projektet er finansieret af en bevilling fra Trygfonden, medfinansiering fra Københavns Kommune og Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

CIMHP startede i 2015 og dataindsamling sluttede i 2020. Resultater vil løbende blive lagt op, efterhånden som de publiceres. Du kan også læse om foreløbige fund i de forskellige delprojekter ved at klikke på nedenstående links.

CIMHPs 3 delprojekter 

Implementering og validering af Alarm Distress Baby Scale (ADBB) som universelt screeningsredskab: I et samarbejde mellem CIMHP og sundhedsplejerskerne i Københavns Kommune er ADBB-metoden blevet implementeret i sundhedsplejens arbejde med børn i alderen 2-24 måneder. Metoden bruges til at opdage børn med udfordringer i den tidlige sociale kontakt, så familien kan tilbydes ekstra støtte. Herudover undersøger CIMHP ADBB-metodens gyldighed/validitet.

Validering af Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): I CIMHP har vi undersøgt validiteten af EPDS-skalaen i Danmark. EPDS-skalaen er en anerkendt screeningsmetode, der i mange år har været anvendt i sundhedsplejerskernes praksis til at opspore mødre med fødselsdepression. Den er nu valideret, og vi har dermed kunnet foreslå forskningsbaserede retningslinjer for, hvordan man skal bruge EPDS-en i Danmark.

Evaluering af Tryghedscirklen (COSP ©) som støttetilbud til spædbørnsfamilier: I et randomiseret kontrolleret forsøg evaluerer CIMHP virkningen af ekstra støtte til sårbare spædbørnsfamilier. Her sammenlignes effekten af forældreprogrammet Tryghedscirklen (COSP ©) administreret i CIMHP med støttetilbud i Københavns byområder.

CIMHP undersøger fortsat ADBB

ADBB er valideret til brug ifm. undersøgelser af børn i flere lande. CIMHP undersøger på nuværende tidspunkt metodens gyldighed i Danmark, og der undersøges også hvordan ADBB hænger sammen med andre mål som f.eks. fødselsvægt, gestationsalder, mor-barn samspil og barnets temperament. Du kan læse om vores nationale ADBB projekt, som undersøger brugen af ADBB på tværs af kommuner, risikofaktorer og forekomst: ADBB i Danmark.

Kontakt: Lektor Johanne Smith-Nielsen.