Tværfagligt valgfag: Mental sundhedsfremme i teori og praksis

Hvert efterårssemester udbydes et valgfag i mental sundhedsfremme til bachelorstuderende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Valgfag. Foto: Line Nielsen

Kursusbeskrivelse

Se kursusbeskrivelse her.

Formål

Formålet med valgfaget er, at de studerende får en grundlæggende viden om mental sundhedsfremme, samt at de opnår analytisk og teoretisk funderede praktiske kompetencer til at arbejde med mental sundhedsfremme. Valgfaget vil styrke de studerendes viden, kompetencer og handlemuligheder for at fremme mental sundhed, som både kan bruges her og nu, men også på sigt kan udgøre et supplement til de øvrige faglige kompetencer, de har opbygget i løbet af studietiden.

Indhold

Det tværfaglige valgfag belyser mental sundhedsfremme fra forskellige faglige vinkler. De studerende opnår viden om mental sundhedsfremme på individ-, gruppe- og samfundsniveau. De får indsigt i og viden om, hvilke forhold der påvirker mental sundhed i både positiv og negativ retning. De studerende vil endvidere stifte bekendtskab med forskellige teoretiske såvel som fagtraditioners begrebsapparater og perspektiver. De studerende vil også blive præsenteret for forskellige empiriske studier, der tager afsæt i kvalitative og kvantitative metoder.

Arbejdsramme

Valgfaget anvender en problem- og projektorienteret tilgang inspireret af aktionsforskning. De studerende arbejder i mindre grupper, hvor de er med til at definere løsningsforslag til udfordringer på gruppe- og samfundsniveau.