Om ’Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på universitetet’

 

Vi ønsker at udvikle, afprøve og evaluere en indsats, som har til formål at fremme studerendes mentale sundhed. Med ’Sammen på SAMF – ABC for mental sundhed på universitetet’ er det hensigten 1) at skabe bevidsthed blandt de studerende om, hvad de kan gøre for at styrke egen og andres mentale sundhed og 2) at fremme fællesskaber og et godt studiemiljø ved at have fokus på rammer og betingelser på studiet og campus. Indsatsen har således et dobbelt fokus: De studerende får viden, kompetencer og handlemuligheder til at styrke deres egen og andres mentale sundhed, som både kan bruges her og nu, men som også på lang sigt kan udgøre et supplement til de faglige kompetencer, de har opbygget i løbet af studietiden.

 

 

Sammen på SAMF er inspireret af ABC for mental sundhed som er en forskningsbaseret arbejds- og forståelsesramme for mental sundhedsfremme. I ABC for mental sundhed er forskning fra en række fagdiscipliner, om hvad der fremmer mental sundhed, koncentreret til tre enkle og let omsættelige budskaber (ABC-budskaberne): gør noget aktivt (A), gør noget sammen (B) og gør noget meningsfuldt (C).

Vi anlægger – som anbefalet i forskning omkring mental sundhedsfremme på universiteter - et whole university approach, hvor der både arbejdes med de studerende, men også de ansatte der er omkring dem samt de sociale og fysiske rammer på studiet.

Sammen på SAMF trækker derudover på internationale erfaringer med at styrke studerendes mental well-being literacy. Det sker bl.a. gennem et formaliseret samarbejde med University of Warwick i England, som har flere års erfaring med at udbyde fysiske kurser i mental well-being og netop har udviklet og lanceret et online kursus.

Initiativerne i Sammen på SAMF udvikles til studerende sammen med studerende. Cocreation og samarbejde er således en central tilgang og metode i indsatsen. Helt konkret har vi eksempelvis sammen med fem studerende udviklet en dagsrejsefilm, som sætter fokus på hvordan handlinger og strukturer kan påvirke både vores egen og andres trivsel. Filmen og tilhørende samtalekort bruges bl.a. til forskellige arrangementer, og det er håbet, at samtalekortene på sigt kan tilpasses til brug for læse- og studiegrupper.  

 

 

Overordnet set er der to spor i form af 1) opbygning af viden og kompetencer hos studerende og 2) forbedring af rammer og betingelser. Det er afgørende for at skabe gode rammer og betingelser for mental sundhedsfremme for studerende, at ansatte omkring de studerende har viden, færdigheder og kompetencer til at tænke mental sundhedsfremme ind i og omkring kerneopgaven. Følgende indsatselementer er lanceret eller undervejs.

Viden og kompetencer hos studerende

  • Dagsrejsefilm og samtalekort
  • Online kursus i mental sundhedsfremme på Absalon
  • Valgfaget ’Mental sundhedsfremme i teori og praksis’ udbydes på tværs af SAMF efteråret 2023 (ECTS-givende)
  • Photovoice-workshops   

Rammer og betingelser

  • Studenterrettede aktiviteter, fx photovoice om mentalt sundhedsfremmende ressourcer på campus med fokus på sociale og fysiske rammer
  • Kapacitetsopbygning af TAP/VIP i mental sundhedsfremme, fx er mental sundhedsfremme nu en del af Pædagogikum på SAMF
  • Mental sundhedsfremme som del af introforløb, tutoruddannelse og semesterstartsarrangementer
  • Udvikling og facilitering af aktiviteter, der fordrer studerende-VIP-interaktion

 

 

Indsatsen fungerer som en pilotindsats, der forankres på SAMF, KU og senere kan tilpasses og udbredes til andre uddannelser og studerende i Danmark. Evalueringen er tilrettelagt som en formativ procesevaluering, som skal guide udviklingen og tilpasningen af indsatsens forskellige elementer. Det vil således være en iterativ proces, hvor viden fra evalueringen løbende vil blive brugt aktivt i tilpasning og videreudvikling af indsatsen. Procesevalueringen vil primært bestå af interviews og observationer og vil bl.a. have fokus på, hvordan studerende og medarbejdergrupper oplever indsatsen, hvilke refleksioner det sætter i gang, ønsker til yderligere indhold mm. Online kursus og valgfag bliver evalueret med en mixed methods tilgang bestående af surveys og folusgruppeinterview for at undersøge rækkevidden, oplevede udbytte og impact.

 

 

Together at Social Sciences - ABC at Uni
Presentation, the 17th World Congress on Public Health 2023

Interdisciplinarity in Teaching and Learning
Poster fra projektleder på Sammen på SAMF Line Nielsens pædagogikumprojekt.

Pædagogikumposter