Studienævnet ved Institut for Psykologi

Studienævnet ved Institut for Psykologi dækker bachelor- og kandidat- og sidefagsuddannelsen i psykologi.

Studienævnet består af 4 undervisere og 4 studerende. Formanden for studienævnet er studieleder, mens næstformanden for studienævnet vælges blandt studentermedlemmerne.

Studienævnets og studielederens kompetenceområder er fastsat i Universitetslovens § 18. Heraf fremgår at studielederen forestår den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen indenfor studieordningens rammer og udarbejder forslag til undervisningsplaner.

Studienævnet godkender undervisningsplanen og udarbejder forslag til studieordninger. Endvidere skal Studienævnet behandle dispensationssager og alle former for evalueringer inden for studienævnets område.

Medlemmer af Studienævnet:

Studienævnets mailadresse: studienaevn@psy.ku.dk

Studienævnets forretningsorden
Studienævnets delegationer
Studienævnets delegationer under COVID-19-krisen

Find referater af de seneste studienævnsmøder på KUnet. Eller kontakt Studienævnet på studienaevn@psy.ku.dk, hvis du vil have tilsendt et specifikt referat.