Baggrund for indsatsen

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede mental sundhedsfremme indsats, der retter sig mod hele befolkningen. Indsatsen går ud på at gøre befolkningen opmærksom på, hvad man selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed. Samtidig har ABC for mental sundhed et stærkt fokus på at skabe de bedste rammer og betingelser for danskernes trivsel. Mental sundhed er noget, vi skaber sammen.

I de seneste år har der både i udlandet og i Danmark været øget fokus på befolkningens mentale sundhed. På både politisk- og forskningsniveau er der en stigende anerkendelse af, at mental sundhed har afgørende betydning for vores helbred og sundhed samt på vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk. Dermed har det stor betydning for vores evne til at indgå i og bidrage positivt til fællesskabet og samfundet som hele. 

At have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt at være mentalt sund – er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund, da det fremmer livskvaliteten og fx modvirker depression og angst. Psykiske lidelser udgør en af de største sygdomsbyrder på verdensplan, og den seneste nationale sundhedsprofil viser en markant forringelse af danskernes mentale sundhed fra 2010 til 2017. Især blandt unge er udviklingen bekymrende. Fx steg andelen af unge kvinder, der ofte føler sig nervøse eller stressede, fra 21,3% i 2010 til 36,3% i 2017, og andelen af unge kvinder med et decideret højt stressniveau steg på bare fire år fra 33% i 2013 til hele 40,5% i 2017. Samtidig ses der blandt unge en stigning i andelen, der ofte føler sig uønsket alene. Blandt yngre mænd er andelen, der føler, at de aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har brug for støtte, steget fra 4,2% i 2010 til 6,7% i 2017 (7). Så der er i den grad grund til at fokusere på og arbejde med mental sundhedsfremme.

I Danmark har vi i forbindelse med mental sundhed primært fokuseret på behandling og målrettet forebyggelse. Imidlertid peger både nationale og internationale eksperter på, at hvis vi skal gøre os håb om at forbedre den mentale sundhed samt at knække kurven med det stigende antal psykiske lidelser, er vi på samfundsniveau nødt til at investere i og prioritere mental sundhedsfremme – ved siden af forebyggelse og behandling. Trods disse anbefalinger, samt at mental sundhed i 2014 for første gang indgik i regeringens mål for folkesundhed, er det i mange år stort set kun blevet ved retorikken. Og det vil ABC for mental sundhed lave om på – som den første mental sundhedsfremme-indsats i Danmark, der retter sig mod hele befolkningen.

Behandling såvel som forebyggelse har fokus på sygdom og mistrivsel eller risikofaktorer herfor. Men mental sundhed er meget andet og mere end fravær af psykiske lidelser og stress. Mental sundhed handler også om at have følelsen af at høre til, af at have noget at stå op til om morgenen og af, at man bidrager med og til noget, der rækker ud over en selv.

Mental sundhed kan for mange være diffust og komplekst, og derfor har ABC for mental sundhed, på baggrund af forskningsresultater, kogt det ned til tre helt enkle huskeregler: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. Indsatsen bygger på:

  • enkle, positive og handlingsorienterede budskaber målrettet befolkningen. Budskaberne er på den ene side konkrete og forståelige og på den anden side brede nok til individuelle præferencer i forhold til handling. For det handler også om at lokalisere de personlige ressourcer samt at finde ud af, hvad der giver mening for den enkelte.

  • en enkel forståelsesramme og guidelines for arbejdet med mental sundhedsfremme. De guidelines, der er en del af indsatsen, gør det lettere for den enkelte at arbejde med mental sundhedsfremme i praksis, så det fremmer borgernes mentale sundhed. Med forståelsesrammen tilbyder ABC for mental sundhed et fælles sprog og en forståelse af mental sundhed, hvilket gør det lettere at samarbejde på tværs af sektorer og discipliner

I ABC for mental sundhed betragter vi mental sundhed som en kontinuerlig proces i livet, der foregår i samspil med omgivelserne. Vi kan således alle opleve perioder med bedre eller dårligere mental sundhed, alt efter hvad vi kommer ud for, og hvilke ressourcer, vi har til rådighed. Væsentlige ressourcer for mental sundhed er viden og sociale netværk, og derfor har indsatsen bl.a. fokus på både oplysning og at fremme fællesskaber.

Undersøgelser viser, at danskerne intuitivt godt ved, hvad der er vigtigt for deres trivsel, men mange glemmer at tillægge det betydning eller prioritere det i hverdagen. Et af målene med ABC for mental sundhed er derfor at skabe en fælles bevidsthed om mental sundhed, samt hvad vi kan gøre for at styrke vores egen og andres trivsel. Derudover ønsker indsatsen at motivere til handling samt at sikre de bedste betingelser for at få flere engageret i aktive og meningsfulde fællesskaber.

Vi arbejder i partnerskabet bl.a. med at finde de bedste modeller for samarbejde, indsatser og kommunikation, der skal skabe bedre mental sundhed og trivsel. Indsatsen har således ikke en fastlåst form, men skabes og udvikles i samarbejde mellem de kommuner, foreninger og organisationer, der er en del af partnerskabet – og ikke mindst i samspil med borgerne. Følgeforskning bidrager til, at indsatsen hele tiden tilpasses og udbredes på det bedst tænkelige grundlag.

Partnerskabet ABC for mental sundhed blev etableret i 2016 med støtte fra Nordea-fonden indtil 2022. Fra 2023 er partnerskabet støttet af Novo Nordisk Fonden.

ABC for mental sundhed er inspireret af Act-Belong-Commit, som er udviklet ved Curtin University, Vestaustralien.

Definition af mental sundhed

WHO og Sundhedsstyrelsen definerer mental sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet. Der er dermed lagt op til et positivt begreb med to dimensioner, der begge spiller en rolle – en oplevelsesdimension og en funktionsdimension. Mental sundhed handler om at opleve at have det godt med sig selv og sit liv - og om at kunne fungere godt i sin dagligdag i samspil med andre. Mental sundhed er altså langt mere og andet end blot fravær af psykisk lidelse.

Charlotte Meilstrup, projektchef for ABC