Overvejer I at blive partner?

Som partner i ABC for mental sundhed får I mulighed for at deltage i et netværk af stærke partnere, få sparring og rådgivning i forbindelse med lokale indsatser, modtage kommunikationsmateriale og får støtte til lokal tilpasning af materialet samt få adgang til relevante forskningsresultater med mere.

ABC. Foto: Rafael Zajac, Aalborg Kommune

FAQ

 

Det koster ikke noget at være en del af partnerskabet, men der forventes aktiv deltagelse i partnerskabet ved at I afsætter ressourcer til lokal koordinering af indsatsen, til samarbejde både i partnerskabet og lokalt samt til udbredelse af ABC for mental sundhed i egen organisation og udadtil.

 

 

For at blive partnere skal der udpeges mindst én ABC-koordinator og gerne flere, så der dannes en gruppe omkring ABC-arbejdet. Gruppen kan med fordel dannes på tværs af forvaltninger eller afdelinger. ABC-koordinatoren har ansvaret for at sikre det lokale arbejde med ABC for mental sundhed i den enkelte kommune eller organisation og for at vidensdele og erfaringsudveksle med andre partnere i ABC-partnerskabet.

Det er også ABC-koordinatoren, der forventes at deltage i de fire årlige netværksmøder (der er pt. to fysiske og to online per år). I er også meget velkomne til at deltage i netværksmøderne med mere end en koordinator eller til at invitere andre interesserede i organisationen med.

Læs mere om ABC-partnerskabets struktur og ABC koordinatorens rolle i bogen ABC for mental sundhed – sundhedsfremme for alle (side 50-54).

 

 

I ABC for mental sundhed arbejder vi ud fra en fælles hensigtserklæring. Formålet med hensigtserklæringen er at definere roller og afklare forventninger for de involverede parter i ABC for mental sundhed. Det er vigtigt at I som partner kan nikke genkendende til den. Læs hensigtserklæringen her.

Som udgangspunkt skal nye partnere formelt set godkendes af ABC for mental sundheds styregruppe (med undtagelse kommuner, se nedenfor hvordan I bliver partnere som kommune).  

 

I ABC for mental sundhed stræber vi efter at være et partnerskab af gavn og ikke blot af navn. Vi vil gøre en forskel for befolkningens mentale sundhed, så flere ved, hvad de kan gøre for at styrke deres egen og andres mentale sundhed og så flere har det godt og fungerer i deres hverdag. Derfor gør vi meget ud af at samarbejde, dele viden og erfaringer, på tværs af partnerskabet, som kan inspirere og motivere det lokale arbejde, og i sidste ende, fremme den mentale sundhed blandt borgere, medlemmer osv. Det gør vi bl.a. på de fire årlige netværksmøder, vi afholder i partnerskabet og gennem sundeborgere.dk

 

 

Er I en organisation? (fx en NGO, forening eller privat virksomhed)

Som organisation kræver optag i partnerskabet, at man sender en begrundelse for, hvorfor man ønsker at blive partner. Denne vurderes af styregruppen ved det næstkommende møde. Styregruppen samles cirka fire gange om året.

I bedes kontakte projektkoordinator Laura Aarup Grool på abcmentalsundhed@psy.ku.dk for at få link til partnerskabsansøgningen. 

Er I en kommune?

Kommuner er imidlertid undtaget for krav om begrundelse, da alle kommuner har en forpligtelse til at arbejde med borgernes mentale sundhed.

Det er meget forskelligt, på hvilke niveauer i en kommune, der træffes beslutning om at indgå i ABC-partnerskabet. I nogle kommuner, er det skrevet ind i det politiske grundlag, mens det i andre kommuner er en beslutning, der træffes i en forvaltning. Vi anbefaler at der udpeges minimum én ABC-koordinator, og opfordrer til at der dannes en gruppe omkring ABC-arbejdet, gerne på tværs af forvaltninger.

Hvis I har besluttet jer for at blive partnere, og udvalgt mindst en ABC-koordinator, så udfyld nedenstående der bliver indsendt til ABC for mental sundheds projektgruppe samt til Center for Forebyggelse i Praksis.

I bedes bruge denne blanket til at melde jer ind i ABC-partnerskabet.