Undervisning på tilvalgsuddannelsen i Psykologi forår 2023

Der tages forbehold for ændringer.

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet, i uge 6 
fra og med mandag den 6. februar 2023
der er ikke undervisning på helligdage samt mandag – onsdag før påske.

BachelordelenTil toppen 

Personlighedspsykologi
Personality Psychology 


Formål og indhold                                                                                 7,5 ECTS

Personlighedspsykologi er den del af psykologien, der fokuserer på det enkelte individ og det enkelte
individs livshistorie, intraindividual forskelle og forskelle mellem mennesker under temaer som for
eksempel selvet, subjektivitet, identitet og personlighed. Der introduceres til en bred vifte af forskellige
metodologiske og teoretiske traditioner herunder trækteori, psykoanalyse, eksistenspsykologi,
fænomenologi, kognitiv psykologi og forskellige sociokulturelle teorier med fokus på at formulere
grundlagsproblemer. Kursets formål er at introducere den studerende til grundlæggende teorier og deres
anvendte metoder samt sammenhængen mellem teori og metode. Formålet er også at præsentere
eksempler på banebrydende empirisk forskning med fokus på at skabe en bred og mangeaspektueret
forståelse for personligheden og dens udvikling.

 • Forelæsning: Mandag 8-10 lokale CSS 35.01.05 og tirsdag 10-12 lokale CSS 35.01.05 v/Tone Roald og Simo Køppe m.fl.
 • Holdundervisning: Torsdag 12-14 lokale CSS 7-0-34 v/Andrea Hyldig

Forelæsning og holdundervisning14 uger, med start uge 6  - ingen tilmelding, tilvalgsstuderende holdsættes af administrationen                                  

Biologisk Psykologi og Neuropsykologi
Biological psychology and neuropsychology

 

Formål og indhold                                                        7,5 ECTS
Biologisk psykologi er studiet af de (neuro)fysiologiske, evolutionære og udviklingsmæssige mekanismer, der ligger til grund for vores adfærd, oplevelser og tænkning, som de tager sig ud ved både normale og sygdomsramte tilstande. Biologisk psykologi beskæftiger sig primært med de basale biologiske mekanismer af betydning for forståelsen af centralnervesystemets anatomi og funktion, og fokus er bl.a. på basal genetik og genetiske faktorer i udviklingen af såvel normale som patologiske processer inden for de neurobiologiske, psykiatriske, neurologiske og neuropsykologiske områder. Fokus er også på nervesystemets præ- og postnatale udvikling. Inden for de patologiske områder behandles psykopatologi (psykiatri) og neuropatologi (neurologi) – belyst i et biologisk og neurobiologisk perspektiv med et blik for psyko- og neurofarmakologi. Desuden behandles det neurale grundlag for udvalgte kognitive processer – så som sansning, perception, indlæring og hukommelse. Endelig introduceres til en række af de neurovidenskabelig metoder, som anvendes inden for den biologiske psykologi. Faget sikrer et basalt kendskab til biologisk psykologiske processer, som er relevante for andre psykologiske grundfag og discipliner, for eksempel kognitionspsykologi, udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og klinisk psykologi.

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk  

 • Forelæsning: Torsdag 10-12 lokale CSS 35.01.05 v/ Hana Mala og Ro Robotham
 • BA-tilvalg: Torsdag 15-17 lokale  CSS 2-1-02 /

Forelæsning 14 uger, med start uge 6                        
Holdundervisning 7 uger, med start uge 7, herefter hver anden uge  - ingen tilmelding, tilvalgsstuderende holdsættes af administrationen

Psykologiformidling
Teaching Psychology


7,5 ECTS

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner af den fagrelevante teori. 

Tematisk indhold:

 • Læringsrum og reflekterende team
 • Afklarings- og planlægningsfaser
 • Opbygning af oplæg (struktur, sekvens, variation, intro/outro)
 • Processtyring (kontrakter, forventningsafstemning, time outs, afrundinger)
 • Virkemidler herunder bl.a. kropssprog, stemmebrug og medier
 • Modstand
 • At undervise i Psykologi
 • Evalueringer og læringens efterliv 

Temaerne eksemplificeres via oplæg, cases, diverse øvelser og refleksioner. Alt sammen mhp. at give dig som studerende en højnet forståelse for samt konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Det er en fordel at møde ind første gang grundet introduktion til vores konkrete måde at arbejde på samt skemalægning af jeres kursistfremlæggelser.

Undervisnings uger:

For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

 • Hold 1 Fredag  10-14 Uge 6-11 Lokale CSS 2-1-49/ Pia Bjerring

Holdundervisning 6 uger  med start uge 6  Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

KandidatdelenTil toppen

Udviklingspsykologi 
Developmental Psychology 


Formål og indhold                                                                                 15 ECTS

Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes mennesket udvikler sig fra fødslen gennem barndommen og ungdomsårene, med særligt fokus på udviklingsprocesser og -ændringer. Indenfor udviklingspsykologien, forstås psykisk udvikling (f.eks. kognitiv, social, og emotionel udvikling) som en vedvarende og dynamisk proces på multiple niveauer, såsom biologiske, sociale og kulturelle. Udviklingspsykologien understreger således, at mennesket på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling og en udvikling som deltager i specifikke kulturelle sammenhænge, hvilket tilsammen fører til en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg. 

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt. Introduktionen sigter mod en indførelse i centrale udviklingsmål og milepæle inden for forventede udviklingsforløb, samt forståelse for den pluralitet af udviklingskontekster, der optræder i børns og unges liv. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt, med henblik på at præsentere metodernes videnskabelige præmisser og med afsæt heri at diskutere metodernes muligheder og begrænsninger. Endelig vil kurset også adressere institutioners rolle i børns udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingspsykologiske perspektiver og etiske dilemmaer. Fagets indhold skriver sig således særligt ind i professionssammenhænge med børn og unge (f.eks. PPR, døgninstitutioner og børne- og ungdomspsykiatrien), men også bredere professionssammenhænge der sigter mod forandrings- og udviklingsprocesser (f.eks. i psykoterapi og organisationspsykologi). 

 • Forelæsning:  Mandag 13-15 CSS 35.01.44 og Onsdag 8-10 lokale CSS 35.01.05 v/ Victoria Southgate m.fl.
 • TKA-Hold: Tirsdag 11-14 lokale CSS 2-2-42 / 

Forelæsning 14 uger, seniorlærer- og øvelseshold (8+6) 14 uger, med start uge 6 -  Tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december       

Klinisk Psykologi II
 Clinical Psychology II

Formål og indhold                                                                                           7,5 ECTS
Klinisk Psykologi II bygger videre på kurset Klinisk Psykologi I og har til formål at introducere de studerende til, hvordan og hvorfor psykisk lidelse opstår hos børn og voksne, samt hvilke centrale faktorer, som vedligeholder psykisk lidelse. ’Psykisk lidelse’ behandles i dette fag både inden for en traditionel diagnostisk forståelsesramme, men også i andre forståelsesrammer, der ikke forstår psykisk lidelse i snæver diagnostisk forstand. Hovedformålet med faget er således at introducere og diskutere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelse, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning.

Forelæsningsrækken giver en grundig indføring i en række perspektiver på udvikling og vedligeholdelse af psykisk mistrivsel og psykisk lidelse (f.eks. neurobiologiske, neuropsykologiske, adfærdspsykologiske, udviklingspsykopatologiske, psykodynamiske, eksistentielle, social indlæringsteori, kontekstuelt, sundhedspsykologiske, recovery, etc.). Det overordnede læringsmål er at den studerende ved fagets afslutning kan analysere og diskutere en klinisk psykologisk case ud fra flere teoretiske vinkler, og på basis heraf opstille hypoteser om årsag(er) til de vanskeligheder, der beskrives i casen, samt diskutere og begrunde relevante assessmentstrategier ift. at afprøve disse hypoteser.

 • Forelæsning : Onsdag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/ Sonja Breinholst m.fl.
 • TKA-Hold: Fredag 8-10 lokale CSS 35-0-13 (lige uger)

Forelæsning 14 uger, med start uge 6 – Holdundervisning 7 uger, med start uge 6, herefter hver anden uge (lige uger)- Tilmelding  sker via Selvbetjeningen på KUnet  fra 15. november til 1. december

Pædagogisk Psykologi 
 Educational Psychology 

Formål og indhold                                                                                           7,5 ECTS
Pædagogisk psykologi beskæftiger sig med udvikling, evaluering og anvendelse af (a) teorier og principper om menneskelig læring, udvikling og undervisning i individuelle såvel som sociale og kontekstuelle sammenhænge (b) teori-baserede uddannelsesmæssige materialer, programmer, strategier og teknikker, som kan understøtte læringsaktiviteter og læringsprocesser gennem hele livet. Kursets formål er at introducere til grundlæggende teorier og metoder inden for pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets teorier samt forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Kursets opbygning er tredelt: Indledningsvist introduceres til en række fremtrædende læringsteorier, herunder behavioristiske, kognitive og sociokulturelle perspektiver. Herefter følger en gennemgang af udvalgte emner, herunder intraindividuelle forskelle med fokus på emner som motivation, interesse, self-efficacy og intelligens, samt forholdet mellem sociale og kulturelle betingelser for individers livslange lærings- og udviklingsmuligheder. Kurset afsluttes med en udforskning af anvendt pædagogisk psykologi, herunder hvordan pædagogisk psykologi kan være med til at udvikle almenundervisning, interventionsformer og læringsteknologier samt tilrettelægge undervisning for individer med særlige behov. 

Faget bygger videre på metoder og indhold, studerende har stiftet bekendtskab med i fagene Introduktion til psykologi og videnskabsteori, Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II, Kvalitative metoder og forskningsdesign samt grundfagene Social-, Personligheds- og Kognitionspsykologi. Det er samtidigt tæt koblet til Udviklingspsykologi, ved at bidrage med en forståelse af, hvorledes generelle udviklingsprocesser påvirker læringsmæssige erfaringer, evner og udfordringer på tværs af kontekster. I et bredere perspektiv kan faget ses som en introduktion til arbejdsområder inden for læring og udvikling i et livlangt perspektiv og faglige funktioner inden for eksempelvis pædagogisk psykologisk rådgivning.

 • Forelæsning: Fredag 10-12 lokale CSS 35.01.05 v/ Guido Makransky m.fl.
 • TKA-hold: Fredag 8-10 lokale CSS 35-0-13 (ulige uger)
 • TKA-hold: Mandag 10-12 lokale CSS 2-0-36 (uge 9, 11 og 13)

Forelæsning 14 uger, med start uge 6 – Holdundervisning 10 uger, med start uge 7, herefter hver anden ude (ulige uger) Supplerende undervisning uge 8-13 (se skema) - Tilmelding sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

Valgfag
Elective course


Formål og indhold                                                                      7,5 ECTS

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Følgende fagelementer kan tages som valgfag (i alt 7,5 ECTS):

Fra kandidatuddannelsen 2015-studieordning:

Arbejds- og organisationspsykologi  
Work and organizational psychology


Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering. 

Formålet med undervisningen er at give en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden dels om arbejdsforhold og ledelse, dels om gruppe - og organisationsformer, der fremmer såvel den individuelle som den organisatoriske kompetenceudvikling, performance og trivsel. 

Forelæsningsrækkens centrale temaer er forhold som vedrører den enkelte medarbejder som fx forandring både i arbejdsopgaver og i organisationen, psykosocialt arbejdsmiljø, fleksibelt arbejde, ledelse, teamstruktur, trivsel, stress og konflikter. Andre centrale emner, der vil indgå i undervisningen, er etiske problemstillinger i relation til forskellige forståelsesmåder og interventionsformer i den konkrete praksis samt forhold vedrørende arbejdet med intervention og evaluering. 

Forelæsningsrækken vil introducere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, som vil blive anvendt i relation  til arbejde med casemateriale, således at sammenhængen mellem praksis og teori vægtes. 

Der forventes en aktiv deltagelse i undervisningen. 

 • Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Torsdag 8-10,  CSS 25-01-53 v/Ann-Louise Holten m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

Klinisk psykologi
Clinical Psychology


Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser samt udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske vanskeligheder og lidelser hos børn, unge, voksne og familier.

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet. 

I modulet præsenteres principper for udredning og intervention overfor psykiske vanskeligheder og lidelser baseret på forskning og teoridannelser på området, herunder teori og forskning om udvikling af psykiske lidelser samt psykosociale aspekter ved fysiske lidelser. Der lægges særlig vægt på interventionsmetoder, herunder rådgivning og psykoterapi, med henblik på at udvikle den studerendes erfaringer og kompetencer i forhold til at planlægge og under den fornødne faglige supervision anvende psykologiske interventioner ud fra en løbende refleksion over empirisk viden, teoretiske perspektiver og forløbet af den konkrete sag, herunder klientens perspektiv på denne. I denne forbindelse behandles også metoder til evaluering af interventioner. I modulet vil samspillet mellem teori og praksis blive betonet, blandt andet gennem anvendelse af den konkrete viden om principper for udredning og intervention, som formidles gennem undervisningen, i en videnskabeligt funderet analyse af case materiale. 

 • Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode:Tirsdag 8-10 Lokale CSS 35.01.44 v/Johanne Smith-Nielsen m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15 november til 1. december   

Neuropsykologi
Neuropsychology


Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion. 

 • Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Tirsdag 13-15 CSS 1-1-18  v/ Randi Starrfelt m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december.

Social udviklings- og integrationspsykologi
Community Psychology


Social udviklings- og integrationspsykologi (SUI) beskæftiger sig med forholdet mellem individers udvikling og deres sociale og kulturelle betingelser samt med udredning, intervention og evaluering i forhold til problemer for og/eller med individer og grupper i denne sammenhæng. 

Formålet med undervisningen i Social udviklings- og integrationspsykologi er hos den studerende at fremme en videregående viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det SUI-psykologiske fagområde, der muliggør den studerendes efterfølgende bidrag til befordring af individers og gruppers udvikling og integration samt formuleringen, løsningen og forebyggelse af problemer.

I modulet arbejdes med temaer som: 

 • Betydningen af kulturelle forskelle for social integration og psykologisk og social udvikling.
 • Socialiserings- og uddannelsesforhold og disses betydning for børn og unges udvikling.
 • Voksnes og ældre menneskers livsforhold og –forløb; kriser, overgange og udviklingsmuligheder.
 • Institutionelle forhold som familie, dag- og døgninstitutioner samt uddannelse og deres betydning for inklusions- og eksklusionsprocesser.
 • Psykologiske, pædagogiske og sociale interventionsperspektiver i forbindelse med socialt integrative udfordringer og integrationsprocesser.
 • Faglige og professionelle analyse-, klassifikations- og dokumentationssystemer, deres fremstilling, håndtering og betydning for udredning og intervention.
 • Evalueringsstrategier og -principper for kvalitetsudvikling af sociale, kulturelle og personlige processer, metoder og procedurer.
 • Psykologens funktion i institutionelle, sociale og kulturelle processer herunder etiske forholdemåder, som forskellige forståelses- og interventionsformer fordrer i den konkrete praksis. 

Modulet vil præsentere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, herunder lægge central vægt på videnskabeligt funderet og praksisrettet analyse af problemstillinger illustreret ved casemateriale, således at praksis analyseres i et teoretisk perspektiv. 

 • Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Onsdag 13-15 CSS 1-1-18

Oversigtsforelæsning 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november  til 1. december.

Valgfag, der udbydes til både bachelor- og kandidatstuderende:

Valgfag udbudt af Institut for Psykologi (maksimalt 7,5 ECTS).
Specifikke kursusbeskrivelser og målbeskrivelse for valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de
løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene på kurser.ku.dk.