Undervisning på tilvalgsuddannelsen i Psykologi forår 2020

Der tages forbehold for ændringer.

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet, i uge 6 – fra og med mandag den 3. februar 2020
Der er ikke undervisning mandag - onsdag før påske, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, pinse- og grundlovsdag

BachelordelenTil toppen 

Personlighedspsykologi teori og metode
 Personality Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                                                 20 ECTS

Personlighedspsykologien udforsker teorier om personlighed, subjektivitet, identitet, selv mv. Og forskellige metodiske og empiriske måder at studere disse på. Der introduceres til en bred vifte af teoretiske og metodiske retninger og traditioner, bl.a. Omfattende personlighedstræk, kognitive, humanistiske, psykoanalytiske, sociokulturelle og biologiske teorier.

Formål er at introducere til grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for personlighedspsykologien som den aftegner sig internationalt i forskningen. Den studerende skal også have kendskab til historiske og mere snævre traditioner indenfor personlighedspsykologien. Forskellige metodiske traditioner og personlighedspsykologisk testning introduceres også, og den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse.

Læs mere på Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 8-10 lokale CSS 35.01.05 og tirsdag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/Tone Roald og Simo Køppe m.fl

Seminarhold: 

BA-Tilvalg

Torsdag

12-15

lokale

CSS 2-1-49

/

Christian Hagemann

Øvelseshold:

BA-Tilvalg

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-2-36

/

 

Forelæsning 14 uger, med start uge 6                                        
Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - ingen tilmelding, der holdsættes af administrationen

 

Videnskabsteori og psykologiens historie


Philosophy of science and history of psychology

Formål og indhold                                                                                 5 ECTS
Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

Læs mere på Kurser.ku.dk

Forelæsning: Fredag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/ Simo Køppe

BA-tilvalg:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-12

/

 

Forelæsning 14 uger, med start uge 6                          
Holdundervisning 13 uger, med start uge 7 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen

Psykologiformidling


Teaching Psychology

Formål og indhold                                                                                 5 ECTS

Faget omfatter pædagogiske øvelser og refleksion over praksisrelateret teori, der retter sig mod undervisning inden for det psykologiske fagområdes discipliner, metoder og særskilte problemstillinger.

Fagelementets centrale emner:

 • Kompetenceudviklende læringsprocesser.
 • Kommunikations- og formidlingsformer.
 • Feedback-processer i teori og praksis.
 • Formidlerrollen og etiske fordringer til psykologiformidling.

NB! Der er mødepligt første gang grundet planlægning af semestrets fremlæggelser - Da der er mange tilmeldinger til holdet i foråret 2019, er undervisningen udvidet til og med uge 14.

Læs mere på Kurser.ku.dk

Hold 1

Onsdag

8-12

Uge 7-12

Lokale

CSS 2-2-55

/

Pia Bjerring

Hold 2

AFLYST

 

 

 

 

 

 

Holdundervisning 6 uger, med start uge 7 . BA-tilvalgsstuderende med start E2019 er holdsat på hold 1.

 KandidatdelenTil toppen

 Udviklingspsykologi teori og metode


Developmental Psychology theory and methods 

Formål og indhold                                                                                 15 ECTS
Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som deltager i særlige kulturelle sammenhænge, og en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt og præsentere og diskutere deres muligheder og begrænsninger. Endelig er det sigtet at præsentere dominerende samtidige diskurser om børn og unge og deres udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingsteoriers perspektiver. 

Læs mere på Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 10-12 og Torsdag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/Jakob Waag Villadsen, Pernille Hviid m.fl

Seminarhold:

TKA:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2-0-42

/

Emilie Østergaard

Øvelseshold:

TKA:

Mandag

12-15

lokale

CSS 2-2-49

/

   

Forelæsning 14 uger,  seniorlærerhold 14 uger, med start uge 6  
Øvelseshold 10 uger med start uge 6 -  Tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet  fra 15. november til 1. december 

Valgfag


Elective course

Formål og indhold                                                                      15 ECTS

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Følgende fagelementer kan tages som valgfag (i alt 15 ECTS):

Fra kandidatuddannelsen 2015-studieordning:

Arbejds- og organisationspsykologi  


Work and organizational psychology

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering. 

Formålet med undervisningen er at give en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden dels om arbejdsforhold og ledelse, dels om gruppe - og organisationsformer, der fremmer såvel den individuelle som den organisatoriske kompetenceudvikling, performance og trivsel. 

Forelæsningsrækkens centrale temaer er forhold som vedrører den enkelte medarbejder som fx forandring både i arbejdsopgaver og i organisationen, psykosocialt arbejdsmiljø, fleksibelt arbejde, ledelse, teamstruktur, trivsel, stress og konflikter. Andre centrale emner, der vil indgå i undervisningen, er etiske problemstillinger i relation til forskellige forståelsesmåder og interventionsformer i den konkrete praksis samt forhold vedrørende arbejdet med intervention og evaluering. 

Forelæsningsrækken vil introducere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, som vil blive anvendt i relation  til arbejde med casemateriale, således at sammenhængen mellem praksis og teori vægtes. 

Der forventes en aktiv deltagelse i undervisningen. 

Læs mere på Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Torsdag 13-15 lokale CSS 25-01-53  v/Ann-Louise Holten m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

Klinisk psykologi


Clinical Psychology

 
Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser samt udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske vanskeligheder og lidelser hos børn, unge, voksne og familier.

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet. 

I modulet præsenteres principper for udredning og intervention overfor psykiske vanskeligheder og lidelser baseret på forskning og teoridannelser på området, herunder teori og forskning om udvikling af psykiske lidelser samt psykosociale aspekter ved fysiske lidelser. Der lægges særlig vægt på interventionsmetoder, herunder rådgivning og psykoterapi, med henblik på at udvikle den studerendes erfaringer og kompetencer i forhold til at planlægge og under den fornødne faglige supervision anvende psykologiske interventioner ud fra en løbende refleksion over empirisk viden, teoretiske perspektiver og forløbet af den konkrete sag, herunder klientens perspektiv på denne. I denne forbindelse behandles også metoder til evaluering af interventioner. I modulet vil samspillet mellem teori og praksis blive betonet, blandt andet gennem anvendelse af den konkrete viden om principper for udredning og intervention, som formidles gennem undervisningen, i en videnskabeligt funderet analyse af case materiale. 

Læs mere på Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Tirsdag 8-10 Lokale  CSS 35-01-06 v/Susanne Lunn m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15 november til 1. december   

Neuropsykologi


Neuropsychology
 

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion. 

Læs mere på Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Tirsdag 13-15 Lokale CSS 25-01-53 v/ Randi   Starrfelt m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december    

Social udviklings- og integrationspsykologi 
 

Community Psychology
 

Social udviklings- og integrationspsykologi (SUI) beskæftiger sig med forholdet mellem individers udvikling og deres sociale og kulturelle betingelser samt med udredning, intervention og evaluering i forhold til problemer for og/eller med individer og grupper i denne sammenhæng. 

Formålet med undervisningen i Social udviklings- og integrationspsykologi er hos den studerende at fremme en videregående viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det SUI-psykologiske fagområde, der muliggør den studerendes efterfølgende bidrag til befordring af individers og gruppers udvikling og integration samt formuleringen, løsningen og forebyggelse af problemer.

I modulet arbejdes med temaer som: 

 • Betydningen af kulturelle forskelle for social integration og psykologisk og social udvikling.
 • Socialiserings- og uddannelsesforhold og disses betydning for børn og unges udvikling.
 • Voksnes og ældre menneskers livsforhold og –forløb; kriser, overgange og udviklingsmuligheder.
 • Institutionelle forhold som familie, dag- og døgninstitutioner samt uddannelse og deres betydning for inklusions- og eksklusionsprocesser.
 • Psykologiske, pædagogiske og sociale interventionsperspektiver i forbindelse med socialt integrative udfordringer og integrationsprocesser.
 • Faglige og professionelle analyse-, klassifikations- og dokumentationssystemer, deres fremstilling, håndtering og betydning for udredning og intervention.
 • Evalueringsstrategier og -principper for kvalitetsudvikling af sociale, kulturelle og personlige processer, metoder og procedurer.
 • Psykologens funktion i institutionelle, sociale og kulturelle processer herunder etiske forholdemåder, som forskellige forståelses- og interventionsformer fordrer i den konkrete praksis. 

Modulet vil præsentere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, herunder lægge central vægt på videnskabeligt funderet og praksisrettet analyse af problemstillinger illustreret ved casemateriale, således at praksis analyseres i et teoretisk perspektiv. 

Læs mere på Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående   anvendt teori og metode: Onsdag 13-15 Lokale CSS 25-01-53 v/Pernille Hviid m.fl.

Oversigtsforelæsning 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november  til 1. december.