Undervisning på stilvalgsuddannelsen i Psykologi efteråret 2023

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 - mandag den 4. september 2023. Der er efterårsferie i uge 42.

Bachelordelen

Socialpsykologi

Formål og indhold BA-tilvalg 15 ECTS

Socialpsykologien omhandler forbindelsen mellem individer og deres sociale verden – den udforsker alle de måder, hvorpå individer tænker om og relaterer til deres sociale kontekst såvel som de måder, hvorpå den sociale kontekst former individets følelser, handlinger og interaktioner. Emnemæssigt dækker faget psykologisk orienterede tilgange, som fokuserer på individet som den centrale analyseenhed, såvel som de mere samfundsorienterede tilgange, som fokuserer på at forstå den sociale og kulturelle kontekst omkring individet, samt forbindelsen imellem de to. I løbet af dette kursusforløb introduceres en række kerneområder, heriblandt: Hvordan individuelle tanker og følelser såvel som mentale processer og sociale anliggender former handling og interaktion med andre; hvordan psykologisk funktionsdygtighed er socialt indlejret; hvordan psykologiske fænomener påvirkes af sociale strukturer, sociale grupper og sociale institutioner; oplevelser af gruppesammenhænge og kollektiv adfærd; social integration og social deltagelse. Formålet med kurset er at introducere de studerende til klassisk og nutidig teori og empirisk forskning på tværs af forskellige socialpsykologiske traditioner samt at udforske tematikkernes historiske indlejring og udvikling inden for fagfeltet. Ligeledes introduceres forskellige metodologiske traditioner med deres dertilhørende muligheder og begrænsninger.

Se specifikke forudsætningskrav for Socialpsykologi teori og metode her.

 • Forelæsning: Mandag 13-15 og Tirsdag 13-15 Lokale CSS 35.01.44 v/Thomas Morton m.fl.
 • Seminarhold BA-tilvalg Torsdag 10-13 Lokale CSS 7-0-18

Forelæsninger og seminarholdsundervisning 14 uger, start uge 36 

Introduktion til psykologi / Videnskabsteori

Formål og indhold 7,5 ECTS

Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

Se specifikke forudsætningskrav for Introduktion til psykologi/Videnskabsteori teori og metode her.

 • Forelæsning: Torsdag 13-15 CSS 35-01-05 v/Brady Wagoner m.fl.
 • Holdundervisning: Mandag 10-12 CSS 2-1-12

Psykologiformidling 7,5 ECTS

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner af den fagrelevante teori.

Tematisk indhold:

 • Læringsrum og reflekterende team
 • Afklarings- og planlægningsfaser
 • Opbygning af oplæg (struktur, sekvens, variation, intro/outro)
 • Processtyring (kontrakter, forventningsafstemning, time outs, afrundinger)
 • Virkemidler herunder bl.a. kropssprog, stemmebrug og medier
 • Modstand
 • At undervise i Psykologi
 • Evalueringer og læringens efterliv

Temaerne eksemplificeres via oplæg, cases, diverse øvelser og refleksioner. Alt sammen mhp. at give dig som studerende en højnet forståelse for samt konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler.

NB! Det er en fordel at møde ind første gang grundet introduktion til vores konkrete måde at arbejde på samt skemalægning af jeres kursistfremlæggelser.

Se specifikke forudsætningskrav for Psykologiformidling her.

 • Hold 1: Fredag 8-12 Uge 36-45 Lokale CSS 2-0-42 / Pia Bjerring
 • Hold 2: Fredag 12-16 Uge 36-45 Lokale CSS 2-0-42 / Pia Bjerring

Kandidatdelen

Kognitionspsykologi Teori og metode

Formål og indhold 15 ECTS

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formålet er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig, men ikke udelukkende vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ, statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder og analyser. Faget bygger i særlig grad videre på metoder og indhold, studerende har stiftet bekendtskab med i fagene Biologisk Psykologi og Neuropsykologi samt Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II. I et bredere perspektiv kan faget ses som en introduktion til arbejdsfunktioner inden for eksempelvis neuropsykologi, klinisk psykologi, psykiatri samt anvendt kognitionspsykologi.

Se specifikke forudsætningskrav for Kognitionspsykologi her

 • Forelæsning: Mandag 10-12(13) Lokale CSS 35-01-44 / Steven Blurton, m.fl.
 • Seminarhold: TKA Onsdag 15-17 Lokale CSS 2-2-42 / Steven Blurton
 • Instruktorhold: TKA Torsdag 15-18 Lokale CSS 7-0-40 / 

OBS! En del af undervisningen foregår på engelsk
Forelæsning 14 uger, med start uge 36
Holdundervisning på seniorhold 14 uger og instruktorhold 12 uger, alle med start uge 36.

Klinisk Psykologi I -  Clinical Psychology I

Formål og indhold 7,5 ECTS

Klinisk Psykologi I har til formål at introducere de studerende til ’hvad psykisk lidelse er’, samt til hvordan psykiske lidelser udredes og diagnosticeres på tværs af det psykologiske praksisfelt, herunder i den danske psykiatri, i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), privatpraksis, mv. Det primære fokus er på de etablerede diagnosesystemer, men alternative diagnosesystemer introduceres også. Herunder diskuteres forskellen på kategorielle og dimensionelle diagnostiske forståelser.

Som en del af forståelsen af, hvordan psykiske lidelser udredes og diagnosticeres introduceres også byggestene til en børne- og voksenpsykiatrisk undersøgelse.

Endvidere introduceres USI-modellen og psykisk sundhedsfremme, psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens samt differentialdiagnostiske overvejelser. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom, psykiatriske diagnosers validitet og reliabilitet, samt sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom. Endelig er formålet med faget at give de studerende en forståelse af psykologers funktion inden for det kliniske område, herunder psykiatrien og tværfagligt samarbejde.

Se specifikke forudsætningskrav for Klinisk Psykologi I her.

 • Forelæsning: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 34.0.01 / Sonja Breinholst m.fl.
 • TKA-hold: Onsdag 13-15 Lokale CSS 2-2-02 /

Forelæsning 14 uger, med start uge 36. Holdundervisning 7 uger, med start uge 36.

Valgfag Elective course

Formål og indhold 15 ECTS

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Følgende fagelementer kan tages som valgfag (i alt 15 ECTS):

Fra kandidatuddannelsen 2015-studieordning:

Arbejds- og organisationspsykologi / Work and organizational psychology

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering. 

Formålet med undervisningen i arbejds- og organisationspsykologi er at give en videregående indføring i teori og praksisformer indenfor tre hovedområder: 1) psykosocialt arbejdsmiljø og det danske system, 2) interventioner og organisationsforandringer, og 3) ledelse, motivation og performance.

De studerende vil således blive i stand til at reflektere over arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger, mulige tiltag, samt deres respektive styrker og svagheder. 

Forelæsningsrækken vil betone forholdet mellem teori og praksis indenfor de nævnte hovedområder. Dette vil ske via forelæsninger der afholdes af både forskere og praktikere, samt via forelæsningernes anvendelse af casemateriale og praktiske øvelser. Forelæsningsrækken vil bestå af en vekselvirkning mellem teori, metode og empiri, der diskuteres, analyseres og perspektiveres i forhold til interventioner og praksisanvendelse.

Se specifikke forudsætningskrav for Arbejds- og Organisationspsykologi her.

 • Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Onsdag 8-10 Lokale CSS 25-01-53 v/Ann-Louise Holten m.fl. 

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36.

Klinisk psykologi / Clinical Psychology

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser samt udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske vanskeligheder og lidelser hos børn, unge, voksne og familier.

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet. 

I modulet præsenteres principper for udredning og intervention overfor psykiske vanskeligheder og lidelser baseret på forskning og teoridannelser på området, herunder teori og forskning om udvikling af psykiske lidelser samt psykosociale aspekter ved fysiske lidelser. Der lægges særlig vægt på interventionsmetoder, herunder rådgivning og psykoterapi, med henblik på at udvikle den studerendes erfaringer og kompetencer i forhold til at planlægge og under den fornødne faglige supervision anvende psykologiske interventioner ud fra en løbende refleksion over empirisk viden, teoretiske perspektiver og forløbet af den konkrete sag, herunder klientens perspektiv på denne. I denne forbindelse behandles også metoder til evaluering af interventioner. I modulet vil samspillet mellem teori og praksis blive betonet, blandt andet gennem anvendelse af den konkrete viden om principper for udredning og intervention, som formidles gennem undervisningen, i en videnskabeligt funderet analyse af case materiale.

Se specifikke forudsætningskrav for Klinisk psykologi her.

 • Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Fredag 13-15 Lokale CSS 35-01-44 v/Johanne Smith-Nielsen m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36.

Neuropsykologi / Neuropsychology

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion.

Se specifikke forudsætningskrav for Neuropsykologi her.

 • Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Tirsdag 13-15 Lokale CSS 35-01-06 v/ Randi Starrfelt m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36.

Social udviklings- og integrationspsykologi / Community Psychology

Social udviklings- og integrationspsykologi (SUI) beskæftiger sig med forholdet mellem individers udvikling og deres sociale og kulturelle betingelser samt med udredning, intervention og evaluering i forhold til problemer for og/eller med individer og grupper i denne sammenhæng. 

Formålet med undervisningen i Social udviklings- og integrationspsykologi er hos den studerende at fremme en videregående viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det SUI-psykologiske fagområde, der muliggør den studerendes efterfølgende bidrag til befordring af individers og gruppers udvikling og integration samt formuleringen, løsningen og forebyggelse af problemer.
I modulet arbejdes med temaer som: 

 • Betydningen af kulturelle forskelle for social integration og psykologisk og social udvikling.
 • Socialiserings- og uddannelsesforhold og disses betydning for børn og unges udvikling.
 • Voksnes og ældre menneskers livsforhold og –forløb; kriser, overgange og udviklingsmuligheder.
 • Institutionelle forhold som familie, dag- og døgninstitutioner samt uddannelse og deres betydning for inklusions- og eksklusionsprocesser.
 • Psykologiske, pædagogiske og sociale interventionsperspektiver i forbindelse med socialt integrative udfordringer og integrationsprocesser.
 • Faglige og professionelle analyse-, klassifikations- og dokumentationssystemer, deres fremstilling, håndtering og betydning for udredning og intervention.
 • Evalueringsstrategier og -principper for kvalitetsudvikling af sociale, kulturelle og personlige processer, metoder og procedurer.
 • Psykologens funktion i institutionelle, sociale og kulturelle processer herunder etiske forholdemåder, som forskellige forståelses- og interventionsformer fordrer i den konkrete praksis. 

Modulet vil præsentere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, herunder lægge central vægt på videnskabeligt funderet og praksisrettet analyse af problemstillinger illustreret ved casemateriale, således at praksis analyseres i et teoretisk perspektiv.

Se specifikke forudsætningskrav se for Social udviklings- og integrationspsykologi her.

 • Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Fredag 10-12 lokale CSS 25-01-53 Torben Bechmann Jensen,  m.fl.

Oversigtsforelæsning 14 uger, med start uge 36.

Valgfag, der udbydes til både bachelor- og kandidatstuderende:

Valgfag udbudt af Institut for Psykologi (maksimalt 7,5 ECTS)
Specifikke kursusbeskrivelser og målbeskrivelse for valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene på Tilvalgsuddannelsen – Institut for Psykologi - Københavns Universitet (ku.dk)
Der henvises i øvrigt til Kapitel 6 ”Fagkatalog”, hvor indhold og målbeskrivelser samt øvrige detaljer er beskrevet for resten af uddannelsens fagelementer. Supplerende og uddybende oplysninger findes i det elektroniske kursuskatalog på Københavns Universitet - Kurser

Kurserne vil fremgår af tilmeldingsblanketten.