Undervisning på tilvalgsuddannelsen i Psykologi efteråret 2020


Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 - mandag den 31. august 2020. Der er efterårsferie i uge 42


BachelordelenTil toppen

Socialpsykologi teori og metode

 

Formål og indhold
BA-tilvalg 15 ECTS

Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale deltagelse i og påvirkning fra sociale relationer og samfund, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der introduceres til en lang række for fagområdet centrale emner, bl.a. psykologiske og individuelle funktionsmåders sociale formning; sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper og institutioners funktionsmåder; betydningen af attituder, holdninger og normer for social handling; individualisering og identitetsudvikling; social integration og social deltagelse i sociale institutioner; grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet. Formål er at introducere til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk forskning inden for socialpsykologien, disses historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets temaer. Desuden introduceres til forskellige metodiske traditioner samt mulighederne og begrænsningerne ved brugen af disse.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning:  Mandag 10-12 og Tirsdag 8-10 Lokale CSS 35.01.44 v/ Thomas Morton m.fl.

Seminarhold:

BA-tilvalg

Torsdag

10-13

Lokale

CSS 2-2-42

/

Kiva Maria Krohn

Øvelseshold: 

BA-tilvalg

Mandag

8-10

Lokale

CSS 4-1-36

/

 Sixten Stemann Jensen

Forelæsninger og seminarholdsundervisning 14 uger begge med start uge 36    
og Øvelseshold 14 uger med start uge 37  

Psykologiformidling

5 ECTS

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner af den fagrelevante teori. 

Tematisk indhold:

 •  Læringsrum og reflekterende team
 •  Afklarings- og planlægningsfaser
 •  Opbygning af oplæg (struktur, sekvens, variation, intro/outro)
 •  Processtyring (kontrakter, forventningsafstemning, time outs, afrundinger)
 •  Virkemidler herunder bl.a. kropssprog, stemmebrug og medier
 •  Modstand
 •  At undervise i Psykologi
 •  Evalueringer og læringens efterliv

Temaerne eksemplificeres via oplæg, cases, diverse øvelser og refleksioner. Alt sammen mhp. at give dig som studerende en højnet forståelse for samt konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler.

NB! Det er en fordel at møde ind første gang grundet introduktion til vores konkrete måde at arbejde på samt skemalægning af jeres kursistfremlæggelser.

Undervisningsuger: 36, 38, 39, 43, 44 og 47. (evt. uge 49)

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1

Tirsdag

13-17

Uge 36-47

Lokale

CSS 2-1-55

/

Pia Bjerring


KandidatdelenTil toppen

 Kognitionspsykologi Teori og metode

Formål og indhold 
20 ECTS

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 8-10 og Tirsdag 13-15, Lokale CSS 35-01-44 /Signe Vangkilde m.fl.

TKA

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 2-1-49

/

Robin Døngart

TKA

Mandag

10-12

Lokale

CSS 15-3-15

/

NN

Instruktorhold:

TKA

Mandag

13-16

Lokale

CSS 7-0-01

/

 Adam Ellegaard Bager

Forelæsning 14 uger, med start uge 36. Holdundervisning på seniorhold 14 uger, artikelhold 12 uger, og instruktorhold 10 uger, alle med start uge 36.

Pædagogisk psykologi- Educational Psychology

 

Formål og indhold
10 ECTS

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer. 

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning :  Torsdag 10-12 Lokale CSS 35-01-44 /Jesper Dammeyer m.fl.

TKA

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-01

/

 Christina Bork Nørgaard

Forelæsning 13 uger, med start uge 36. Holdundervisning 13 uger, med start uge 37

Klinisk psykologi

 
Formål og indhold 
15 ECTS

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber. 

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning. 

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 13-15 og Onsdag 10-12 Lokale CSS 35.01.44 v/Marie Louise Reinholdt-Dunne, Stig Poulsen m.fl.

TKA

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 15-3-15

/

 Alice Erwall

Forelæsning 14 uger, med start uge 36. Holdundervisning 13 uger, med start uge 37

 

Valgfag Elective course

Formål og indhold 
15 ECTS

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Følgende fagelementer kan tages som valgfag (i alt 15 ECTS):

Fra kandidatuddannelsen 2015-studieordning:

Arbejds- og organisationspsykologi  
Work and organizational psychology

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering. 

Formålet med undervisningen i arbejds- og organisationspsykologi er at give en videregående indføring i teori og praksisformer indenfor tre hovedområder: 1) psykosocialt arbejdsmiljø og det danske system, 2) interventioner og organisationsforandringer, og 3) ledelse, motivation og performance.

De studerende vil således blive i stand til at reflektere over arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger, mulige tiltag, samt deres respektive styrker og svagheder. 

Forelæsningsrækken vil betone forholdet mellem teori og praksis indenfor de nævnte hovedområder. Dette vil ske via forelæsninger der afholdes af både forskere og praktikere, samt via forelæsningernes anvendelse af casemateriale og praktiske øvelser. Forelæsningsrækken vil bestå af en vekselvirkning mellem teori, metode og empiri, der diskuteres, analyseres og perspektiveres i forhold til interventioner og praksisanvendelse.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Torsdag 8-10 Lokale CSS 22-0-19 v/Ann-Louise Holten m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36

Klinisk psykologi
Clinical Psychology

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling og forebyggelse af psykiske vanskeligheder og lidelser samt udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske vanskeligheder og lidelser hos børn, unge, voksne og familier.

Formålet med undervisningen i klinisk psykologi er - på basis af undervisningen på bacheloruddannelsen - at fremme en viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det klinisk psykologiske fagområde, der sætter den studerende i stand til at indgå kompetent og reflekterende i kliniske praksissammenhænge samt bidrage til den fortsatte udvikling af fagområdet. 

I modulet præsenteres principper for udredning og intervention overfor psykiske vanskeligheder og lidelser baseret på forskning og teoridannelser på området, herunder teori og forskning om udvikling af psykiske lidelser samt psykosociale aspekter ved fysiske lidelser. Der lægges særlig vægt på interventionsmetoder, herunder rådgivning og psykoterapi, med henblik på at udvikle den studerendes erfaringer og kompetencer i forhold til at planlægge og under den fornødne faglige supervision anvende psykologiske interventioner ud fra en løbende refleksion over empirisk viden, teoretiske perspektiver og forløbet af den konkrete sag, herunder klientens perspektiv på denne. I denne forbindelse behandles også metoder til evaluering af interventioner. I modulet vil samspillet mellem teori og praksis blive betonet, blandt andet gennem anvendelse af den konkrete viden om principper for udredning og intervention, som formidles gennem undervisningen, i en videnskabeligt funderet analyse af case materiale.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Fredag 13-15 Lokale CSS 35-01-44 v/Susanne Lunn m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36

Neuropsykologi
Neuropsychology  

Forelæsningsrækken giver en grundig introduktion til neuropsykologien: læren om forholdet mellem hjerne og adfærd, herunder kognition og følelser. Forelæsningsrækken introducerer neuropsykologiske hovedområder, herunder forståelse af strukturel og funktionel hjerneanatomi, hjernesygdomme og -skader, neuropsykiatriske tilstande, samt de kognitive og emotionelle forstyrrelser der kan ses som følge af hjerneaffektion.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Tirsdag 13-15 Lokale CSS 2-0-63 v/ Randi Starrfelt m.fl.

Forelæsningsrække 14 uger, med start uge 36

Social udviklings- og integrationspsykologi   
Community Psychology  

Social udviklings- og integrationspsykologi (SUI) beskæftiger sig med forholdet mellem individers udvikling og deres sociale og kulturelle betingelser samt med udredning, intervention og evaluering i forhold til problemer for og/eller med individer og grupper i denne sammenhæng. 

Formålet med undervisningen i Social udviklings- og integrationspsykologi er hos den studerende at fremme en videregående viden om, kritisk forståelse af samt evne til at anvende teorier, empiri, metoder og praksisformer fra det SUI-psykologiske fagområde, der muliggør den studerendes efterfølgende bidrag til befordring af individers og gruppers udvikling og integration samt formuleringen, løsningen og forebyggelse af problemer.
I modulet arbejdes med temaer som: 

 • Betydningen af kulturelle forskelle for social integration og psykologisk og social udvikling.
 • Socialiserings- og uddannelsesforhold og disses betydning for børn og unges udvikling.
 • Voksnes og ældre menneskers livsforhold og –forløb; kriser, overgange og udviklingsmuligheder.
 • Institutionelle forhold som familie, dag- og døgninstitutioner samt uddannelse og deres betydning for inklusions- og eksklusionsprocesser.
 • Psykologiske, pædagogiske og sociale interventionsperspektiver i forbindelse med socialt integrative udfordringer og integrationsprocesser.
 • Faglige og professionelle analyse-, klassifikations- og dokumentationssystemer, deres fremstilling, håndtering og betydning for udredning og intervention.
 • Evalueringsstrategier og -principper for kvalitetsudvikling af sociale, kulturelle og personlige processer, metoder og procedurer.
 • Psykologens funktion i institutionelle, sociale og kulturelle processer herunder etiske forholdemåder, som forskellige forståelses- og interventionsformer fordrer i den konkrete praksis. 

Modulet vil præsentere videregående teori, begreber, metoder og empirisk forskning, herunder lægge central vægt på videnskabeligt funderet og praksisrettet analyse af problemstillinger illustreret ved casemateriale, således at praksis analyseres i et teoretisk perspektiv.

 For specifikke forudsætningskrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsninger - Videregående anvendt teori og metode: Torsdag 13-15 lokale CSS 22-0-19 Pernille Hviid,   m.fl.

Oversigtsforelæsning 14 uger, med start uge 36