Meritstuderende

På Institut for Psykologi er det muligt at blive indskrevet på fagelementer som meritstuderende. Dette forudsætter, at du er studerende på en anden videregående universitær uddannelse i Danmark, samt at fagelementerne fra Psykologi kan indgå i din igangværende universitetsuddannelse.

Det er muligt både at søge om at blive indskrevet på fagelementer på bachelor- og kandidatuddannelsen. For at blive indskrevet på fagelementer på kandidatuddannelsen, skal du være indskrevet på en kandidatuddannelse. Der vil desuden kræves særlige faglige forudsætninger for at følge de fleste kandidatfag.

Studienævnet vil i alle tilfælde vurdere, om ansøgeren har de faglige forudsætninger for at kunne gennemføre fagelementet.

Adgangskrav

Bachelor

Som meritstuderende ved Institut for Psykologi gælder de samme specifikke adgangskrav til fagelementer på bachelorniveau som for ordinære studerende.

Specifikke adgangskrav: En forudsætning for optagelse på psykologi er således, at man har dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B i sin gymnasiale uddannelse. Alle fag skal være bestået.

Som studerende ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet opfylder man allerede de specifikke adgangskrav.

Inden du tilmelder dig anbefales på det kraftigste, at du læser kursusbeskrivelserne grundigt og gør dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Vore kurser kræver generelt færdigheder inden for matematik og statistik.

Kandidat

Her gælder samme regler som for fagelementer på bachelorniveau. Ydermere gælder, at ansøger skal have en bachelorgrad, herunder beståelse af det tilsvarende fag på bachelorniveau.

De fleste fag på overbygningen bygger ovenpå fag fra bacheloren. Inden du tilmelder dig anbefales derfor på det kraftigste, at du læser kursusbeskrivelserne grundigt og gør dig klart, om du har forudsætningerne for at følge det pågældende kursus. Vore kurser kræver generelt færdigheder inden for matematik og statistik.

Ansøgningsskema

 • Klik her for ansøgningsskema (Link er kun aktivt i ansøgningsperioden)

Ansøgningsperiode

 • Ansøgningsperioden er den 1. november - 1. december for semesterstart i foråret
  (opstart i uge 6)
 • Ansøgningsperioden er den 3. maj - 1. juni for semesterstart i efteråret
  (opstart i uge 36)

For at blive optaget, er det nødvendigt, at du som ansøger har en forhåndsgodkendelse og dit studentereksamensbevis.

Optagelse foregår efter et prioriteret først til mølle-princip. Det vil sige, at fordeling af pladser på de udbudte kurser fordeles til studerende i følgende rækkefølge: Studerende fra Institut for Psykologi på KU, SAMF-studerende på KU, studerende fra andre uddannelser på KU, studerende fra andre universiteter.

Kurser med holdundervisning fyldes typisk op af studerende fra Institut for Psykologi, men der kan være ledige pladser på enkelte fagelementer med holdundervisning. Meritstuderende er kun garanteret plads på forelæsningsrækker.

En del af fagelementerne på Institut for Psykologi har kun undervisning tilknyttet i enten efterårs- eller forårssemestre. Fagudbuddet kan desuden variere.

En oversigt over det aktuelle fagudbud fremgår af undervisningsplanen:

Vægtning af ECTS samt yderligere fagbeskrivelser og eksamensbestemmelser kan findes i studieordningen til bacheloruddannelsen her og til kandidatuddannelsen her.

Hvorvidt et fag består af forelæsninger og holdundervisning fremgår af undervisningsplanen.

Der er mulighed for at ansøge om plads som meritstuderende på følgende fag: 

Bacheloruddannelsen

Efterårssemesteret:

 • Pædagogisk Psykologi (10 ECTS)
 • Klinisk Psykologi (15 ECTS)
 • Psykiatri (5 ECTS) (forelæsningsrække)
 • Forskningsdesign og videnskabsteori (7,5 ECTS)
 • Social Psychological Theory (15 ECTS)
 • Valgfag (5/10 ECTS)

Forårssemesteret:

 • Biologisk psykologi og Neuropsykologi (7,5 ECTS) (forelæsningsrække)
 • Videnskabsteori og psykologiens historie (5 ECTS)
 • Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS)
 • Valgfag (5/10 ECTS)

På bacheloruddannelsen er følgende fag altid lukket for tilmelding:

 • Socialpsykologi – Teori og metode
 • Personlighedspsykologi - Teori og metode
 • Kognitionspsykologi - Teori og metode
 • Udviklingspsykologi - Teori og metode
 • Statistik I og II
 • Samtaletræning
 • Bachelorprojekt

Se det aktuelle udbud på undervisningsplanen.

Kandidatuddannelsen

På kandidatuddannelsen kræves faglige forudsætninger i større eller mindre omfang for at søge ind på samtlige fag. Såfremt forudsætningerne er tilstrækkelige, er forelæsningsrækker uden holdundervisning åbne for tilmelding, dvs. fagene:

 • Arbejds- og organisationspsykologi, videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS) (forelæsningsrække)
 • Arbejds- og organisationspsykologi, seminarhold (7,5 ECTS)
 • Klinisk psykologi, videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS) (forelæsningsrække)
 • Klinisk psykologi, seminarhold (7,5 ECTS)
 • Neuropsykologi, videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS) (forelæsningsrække)
 • Neuropsykologi, seminarhold (7,5 ECTS)
 • Social udviklings- og integrationspsykologi, videregående anvendt teori og metode (7,5 ECTS) (forelæsningsrække)
 • Social udviklings- og integrationspsykologi, seminarhold (7,5 ECTS)
 • Avanceret metode (7,5 ECTS)
 • Valgfag

På kandidatuddannelsen er følgende fag altid lukket for tilmelding:

 • Praksishold
 • Psykologisk testning

Se det aktuelle udbud på undervisningsplanen.