Forskningsdesign og Videnskabsteori

Efterår 2021 - Forår 2022

Litteratur Antal normalsider
Alvesson, M. & Karreman, D (2000) : Varieties of discourse: On the study of organizations through discourse analysis. Human relations, 53, 9: s- 1139 – 1149. 11 NS

11

Bem, S. & Jong, H.: Sociology and Psychology of Science (2013). In: Philosophy of science for psychology. London: Sage ISBN 978-0-85702-979-9. S. 2 – 24. 18 NS 18
Creswell. J. W og Clark, V.L.. (2011) The nature of mixed methods research. IN Creswell og Clark: Designing and conducting mixed methods research. Thousands Oak: SAGE. ISBN 978-1-4129-7517-9, s. 1 – 18​ 18
D. de Vaus (2001): Research design in social research. London: SAGE. ISBN 978 0 7619 5346 tredje Context of design, s. 1 – 16 16
Dyssegaard, P. S. (2016). P-værdier: Psykologiens grænseværdier til debat. IndputNo tredje(47. Årgang, marts 2016), 14-17. 5 NS 5
Flyvbjerg Bent. (2010) Fem misforståelser om casestudiet. I Brinkmann & Tanggaard: Kvalitative metoder. Hans Reitzels forlag. ISBN 9 788741 252551, s.463 – 487. 26 NS.​ 26
Forzano, L-A and Gravetter, F. (2017): The Experimental Research Strategy. IN Research Methods for the Behavioral Sciences 6.edic.New York Cengage. ISBN 978-1-337-61331-6 Chap 7 158 – 183, 39 NS. 39
Foucault, M. (1966): Ordene og tingene. Forord. København Spektrum 1999 (1966). ISBN 87-7763-152-8, s. 24-3tredje 9 NS. 9

Haraway, D.(1988): Situeret viden. Mindspace. Kbh 2018 ISBN 978-87-93535-26-8   24 NS

18
Hastrup, K (1999) .: Humanistisk teori i praksis: subjekt og objekt. IN Hastrup: Viljen til viden, København: Gyldendal , ISBN 87-00-38620-0, s. 133 – 151. 20
Johanson, L.-G.(2016) : Philosophy of science for scientists. Springer , ISBN 978-3-319-26549-0. s. 106 – 121. 19 NS. 19
Kragh, H. & Pedersen, S. Andur (1981): Nogle ontologiske begreber + Naturlige klasser i Naturvidenskabsteori 15
Køppe, S.: Data og metode i humaniora. Kampen om disciplinerne. København: Hans Reitzels forlag 2015. ISBN 978-87-412-61 30-0, s. 23 – 44. 23 s. af 435. 22
Latour, B. (1996): Om aktør-netværksteori: Nogle få afklaringer og mere end nogle få forviklinger” i Philosophia: Tidskrift for filosofi. 18 NS. 18
Merleau-Ponty, M. (1962): Phenomenology of Perception. London: Routledge ss 3 – 25. ISBN 7100 3613 2. 24 NS 24
Olsen, J. & Gjerding, A. (2017) Abduktion. (Ikke udgivet). 8 NS. 8

Pedersen, L.A. (2014): Videnssociologien IN Esmark, A. m.fl. (red) Socialkonstruktivistiske analysestrategier. Samfundslitteratur. Ss. 61 – 83.ISBN 978-87-7867-435-7. 23 NS

23
Pultz, S. (2018): Jeg vil ikke i fængsel: om den affektive ledelse af de arbejdsløses selvledelse. Tidsskrift for professionsstudier 14, 27: 79 – 90. 11
Rasmussen, L.T., Remvig, K. og Wien, Charlotte (2012): Litteratur og informationssøgning til opgaven. Kbh.: Samfundslitteratur. ISBN 9788759329177 S. 145 – 170, 22NS 22
Roald, T., & Køppe, S. (2008). Generalisering i kvalitative metoder. Psyke & Logos29(1), 14. 14

Sætrevik, B. Replikasjonskrisen. 2017. Tidskrift for Norsk Psykologforening. 7 NS

7
Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2015): Kvalitet i kvalitative studier. I Brinkmann & Tanggaard: Kvalitative metoder. Hans Reitzels forlag 2015. S. 489 – 500. 12 NS. 12
Total antal normalsider 407