Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi, Efterårssemesteret 2022

Der tages forbehold for ændringer

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 – Mandag den 5. september 2022. Efterårsferie i uge 42
Der tages forbehold for ændringer. Specifikke forudsætningskrav kan ses på "Kurser.ku.dk" fra 1. maj 2022

1. semester
3. semester
5. semester
Bacheloropgave
Valgfag
Samtaletræning

1. SEMESTER 2021-studieordningen 

Fagelement nr. 1
Socialpsykologi
Social Psychology

Formål og indhold, 15 ECTS

Socialpsykologien omhandler forbindelsen mellem individer og deres sociale verden – den udforsker alle de måder, hvorpå individer tænker om og relaterer til deres sociale kontekst såvel som de måder, hvorpå den sociale kontekst former individets følelser, handlinger og interaktioner. Emnemæssigt dækker faget psykologisk orienterede tilgange, som fokuserer på individet som den centrale analyseenhed, såvel som de mere samfundsorienterede tilgange, som fokuserer på at forstå den sociale og kulturelle kontekst omkring individet, samt forbindelsen imellem de to. I løbet af dette kursusforløb introduceres en række kerneområder, heriblandt: Hvordan individuelle tanker og følelser såvel som mentale processer og sociale anliggender former handling og interaktion med andre; hvordan psykologisk funktionsdygtighed er socialt indlejret; hvordan psykologiske fænomener påvirkes af sociale strukturer, sociale grupper og sociale institutioner; oplevelser af gruppesammenhænge og kollektiv adfærd; social integration og social deltagelse. Formålet med kurset er at introducere de studerende til klassisk og nutidig teori og empirisk forskning på tværs af forskellige socialpsykologiske traditioner samt at udforske tematikkernes historiske indlejring og udvikling inden for fagfeltet. Ligeledes introduceres forskellige metodologiske traditioner med deres dertilhørende muligheder og begrænsninger.

Se specifikke forudsætningskrav for Socialpsykologi her

 • Forelæsning: Mandag 8-10 og Tirsdag 13-15 Lokale CSS 35.01.44 v/ Thomas Morton m.fl.

  Rushold 1:

  Mandag

  10-13

  Lokale

  CSS 2-2-02

  /

  Sebastian Tobias-Renstrøm 

  Rushold 2:

  Tirsdag

  10-13

  Lokale

  CSS 2-2-42

  /

  Sebastian Tobias-Renstrøm

  Rushold 3:

  Tirsdag

  10-13

  Lokale

  CSS 2-2-02

  /

  Andrea Hyldig

  Rushold 4:

  Mandag

  10-13

  Lokale

  CSS 2-2-36

  /

  Andrea Hyldig

  Rushold 5:

  Torsdag

  10-13

  Lokale

  CSS 2-1-36

  /

  Sebastian Tobias-Renstrøm

  Rushold 6:

  Torsdag

  10-13

  Lokale

  CSS 2-0-36

  /

  Andrea Hyldig

  Rushold 7:

  Fredag

  10-13

  Lokale

  CSS 2-2-36

  /

  Andrea Hyldig

  BA-tilvalg

  Fredag

  10-13

  Lokale

  CSS 2-2-02

  /

  Sebastian Tobias-Renstrøm

Forelæsninger 14 uger begge med start uge. 36
Holdundervisning 14 uger med start uge 36 ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen .

Fagelement nr. 2
Introduktion til psykologi / Videnskabsteori
Introduction to Psychology / Theory of Science

Formål og indhold, 7,5 ECTS

Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

Se specifikke forudsætningskrav for Introduktion til psykologi/Videnskabsteori her.

 • Forelæsning: Torsdag 13-15 CSS 34-0-01 v/Simo Køppe m.fl.

  Rushold 1:

  Torsdag

  15-17

  Lokale

  CSS 2-2-36

  /

  Marius Meier Andersen

  Rushold 2:

  Torsdag

  15-17

  Lokale

  CSS 2-2-42

  /

  Zaharias Marinus Nyegaard Dyrborg

  Rushold 3:

  Torsdag

  15-17

  Lokale

  CSS 2-0-42

  /

  Cathrine Elisa Brock

  Rushold 4:

  Tirsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 4-1-36

  /

  Kristin Jørstad Lillekjendlie

  Rushold 5:

  Tirsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-24

  /

  Lise Bennedsgaard Hagen

  Rushold 6:

  Tirsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-30

  /

  Esther Vitha Ringhof

  Rushold 7:

  Torsdag

  15-17

  Lokale

  CSS 2-1-36

  /

  Christian Styrbæk Kensmark

  BA-tilvalg

  Tirsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-42

  /

  Albert Kirmanen Clause

Forelæsning 14 uger, med start uge 36.
Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 eller 37 - ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen

Fagelement nr. 3
Statistik og kvantitative forskningsdesign 1
Statistics and quantitative research designs 1

Formål og indhold, 7,5 ECTS                                                                        

Statistik 1 introducerer statistisk analyser af psykologiske data indsamlet på baggrund af simple forskningsdesign. Faget beskæftiger sig med basale within- og between-subjects design og de tilhørende statistiske procedurer anvendt til hhv. indsamling og analyse af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af spørgeskemasvar, psykologiske testresultater og objektive målemetoder. Statistik 1 vil således fokusere på planlægning og udførelse af statistiske analyser af simple studier med f.eks. to grupper eller én uafhængig variabel. Faget giver forståelse for forskningsdesign og statistiske analyser afrapporteret i videnskabelige artikler f.eks. indenfor klinisk-, social-, personligheds- og kognitionspsykologi, samt for planlægning og udførelse af statistiske analyser af egen indsamlet empiri.

Se specifikke forudsætningskrav for Statistik og kvalitative forskningsdesign 1 her.

 • Forelæsning: Onsdag 8-10 CSS 35-01-44 v/Anders Petersen

  Rushold 1:

  Onsdag

  13-15

  Lokale

  CSS 7-0-18

  /

  Tone Kathrine Ravn Spang

  Rushold 2:

  Onsdag

  13-15

  Lokale

  CSS 2-1-12

  /

  Ida Astrid Nilsson

  Rushold 3:

  Fredag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-02

  /

  Freja Holm Kristensen

  Rushold 4:

  Torsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-42

  /

  Tone Kathrine Ravn Spang

  Rushold 5:

  Torsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-02

  /

  Cecilie Skovgaard Larsen

  Rushold 6:

  Onsdag

  10-12

  Lokale

  CSS 2-2-36

  /

  Cecilie Skovgaard Larsen

  Rushold 7:

  Onsdag

  10-12

  Lokale

  CSS 35-0-13

  /

  Ida Astrid Nilsson

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 
Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 - ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen

3. SEMESTER – 2021-studieordningen

Fagelement nr. 7

Kognitionspsykologi
Cognitive Psychology theory and methods


Formål og indhold                                                                                          
15 ECTS

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formålet er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig, men ikke udelukkende vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ, statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder og analyser. Faget bygger i særlig grad videre på metoder og indhold, studerende har stiftet bekendtskab med i fagene Biologisk Psykologi og Neuropsykologi samt Statistik og kvantitative forskningsdesign I og II. I et bredere perspektiv kan faget ses som en introduktion til arbejdsfunktioner inden for eksempelvis neuropsykologi, klinisk psykologi, psykiatri samt anvendt kognitionspsykologi.

 Se specifikke forudsætningskrav for Kognitionspsykologi her.

 • Forelæsning: Mandag 10-12(13) Lokale CSS 35-01-44 / Søren Kyllingsbæk, Signe Vangkilde, Steven Blurton, m.fl.

  Hold 1:

  Mandag

  13-15

  Lokale

  CSS 2-1-02

  /

  Steven Blurton

  Hold 2:

  Onsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-42

  /

  Mark Schram Christensen

  Hold 3:

  Onsdag

  10-12

  Lokale

  CSS 2-1-42

  /

  Mark Schram Christensen

  Hold 4:

  Mandag

  13-15

  Lokale

  CSS 2-2-42

  /

  Thomas Habekost

  Hold 5:

  Fredag

  10-12

  Lokale

  CSS 2-0-36

  /

  Thomas Habekost

  Hold 6:

  Fredag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-0-36

  /

  Søren Kyllingsbæk

  Hold 7:

  Onsdag

  13-15

  Lokale

  CSS 2-2-36

  /

  Steven Blurton

  TKA:

  Onsdag

  15-17

  Lokale

  CSS 2-1-36

  /

  Steven Blurton

OBS! En del af undervisningen foregår på engelsk.

Kognitionspsykologi - Instruktorhold

Hold 1:

Onsdag

8-11

Lokale

CSS 7-0-22

/

Lucas Bjergskov Larsen

Hold 2:

Onsdag

11-14

Lokale

CSS 7-0-22

/

Dawa Dupont

Hold 3:

Onsdag

14-17

Lokale

CSS 7-0-22

/

Dawa Dupont

Hold 4:

Tirsdag

12-15

Lokale

CSS 7-0-22

/

Sidsel Drejer

Hold 5:

Fredag

13-16

Lokale

CSS 7-0-40

/

Ida Zeuthen Lænkholm

Hold 6:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 5-0-28

/

Sidsel Drejer

Hold 7:

Torsdag

12-15

Lokale

CSS 5-0-28

/

Alexander Tobias Ysbæk-Nielsen

TKA:

Torsdag

15-18

Lokale

CSS 5-0-28

/

Ida Zeuthen Lænkholm

Forelæsning 14 uger, med start uge 36
Holdundervisning på seniorhold 14 uger, instruktorhold 12 uger, alle med start uge 36.
Rusholdene med start sep. 2021 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022

Fagelement nr. 8
Klinisk Psykologi I
 Clinical Psychology I

Formål og indhold                                                                                           7,5 ECTS

Klinisk Psykologi I har til formål at introducere de studerende til ’hvad psykisk lidelse er’, samt til hvordan psykiske lidelser udredes og diagnosticeres på tværs af det psykologiske praksisfelt, herunder i den danske psykiatri, i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), privatpraksis, mv. Det primære fokus er på de etablerede diagnosesystemer, men alternative diagnosesystemer introduceres også. Herunder diskuteres forskellen på kategorielle og dimensionelle diagnostiske forståelser.

Som en del af forståelsen af, hvordan psykiske lidelser udredes og diagnosticeres introduceres også byggestene til en børne- og voksenpsykiatrisk undersøgelse.

Endvidere introduceres USI-modellen og psykisk sundhedsfremme, psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens samt differentialdiagnostiske overvejelser. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom, psykiatriske diagnosers validitet og reliabilitet, samt sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom. Endelig er formålet med faget at give de studerende en forståelse af psykologers funktion inden for det kliniske område, herunder psykiatrien og tværfagligt samarbejde.

Se specifikke forudsætningskrav for klinisk Psykologi I her.

 • Forelæsning:  Tirsdag 8-10 Lokale CSS 34.0.01 / Sonja Breinholst m.fl.

  Hold 1:

  Onsdag

  13-15

  Lokale

  CSS 2-1-02

  /

  Linnea Rosenkvist Ekblom

  Hold 2:

  Tirsdag

  10-12

  Lokale

  CSS 2-0-12

  /

  Valdemar Kruse

  Hold 3:

  Torsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-1-30

  /

  Viktor Martin Nielsen

  Hold 4:

  Torsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-12

  /

  Ella Cecilie Øster Ravn

  Hold 5:

  Tirsdag

  13-15

  Lokale

  CSS 7-0-18

  /

  Ella Cecilie Øster Ravn

  Hold 6:

  Tirsdag

  10-12

  Lokale

  CSS 2-0-36

  /

  Carina Thirstrup Ebskov

  Hold 7:

  Onsdag

  15-17

  Lokale

  CSS 2-2-02

  /

  Carina Thirstrup Ebskov

  TKA:

  Tirsdag

  10-12

  Lokale

  CSS 2-1-36

  /

  Ida Schleicher

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 14 uger, med start uge 36. Rusholdene med start sep. 2021 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022

Fagelement nr. 9
Kvalitative metoder og forskningsdesign
 Qualitative methods and research design

Formål og indhold                                                                                           7,5 ECTS

Kvalitative forskningsmetoder er centrale metoder, hvis værdi ligger i at kunne levere tykke beskrivelser af komplekse fænomener; observere unikke uforudsete begivenheder; belyse oplevelsen og fortolkningen af begivenheder udført af aktører med forskellige interesser og roller; at give en stemme til dem, som sjældent bliver hørt; at udføre indledende undersøgelser for at udvikle teori og at generere og endda teste hypoteser.

I kurset gives et bredt overblik over specifikke filosofiske, historiske og teoretiske orienteringer inden for de kvalitative forskningstraditioner. De studerende vil også blive indført i praktiske udfordringer forbundet med at udføre kvalitativ forskning i relation til specifikke empiriske eksempler på kvalitativ forskning. Forelæsningerne vil adressere domænerne observation, deltagelse, forskellige former for interviews, samt tematikker som etik, tillid og økologisk validitet. De studerende vil ligeledes blive introduceret til at analysere kvalitative data via grounded theory, tematisk-, diskurs- og fænomenologisk analyse; kritisk socialpsykologi; udviklings- og kulturpsykologiske traditioner.

Kurset bidrager til de studerendes forståelse for andre metodekurser, samt andre grundfag hvor der anvendes mixed-methods. Herudover er kurset direkte forberedende til kurset i Avanceret Forskningsdesign og videnskabsteori og kan endvidere forberede de studerende i arbejdet med deres BA-projekt.

En del undervisning vil foregå på engelsk

Se specifikke forudsætningskrav for kvalitative metoder og forskningsdesign her.

 • Forelæsning:  Torsdag 10-12 Lokale CSS 35-01-44 / Seamus Power, Torben Bechmann Jensen, Tone Roald m.fl.

Hold 1:

Torsdag

13-15

Lokale

CSS 7-0-40

/

Dominic Fernandes Labrador

Hold 2:

Torsdag

15-17

Lokale

CSS 2-1-02

/

Anna Louise Zheng Malfilâtre

Hold 3:

Torsdag

13-15

Lokale

CSS 2-1-02

/

Anna Louise Zheng Malfilâtre

Hold 4:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 7-0-40

/

Astrid Frigg Vestereng

Hold 5:

Torsdag

13-15

Lokale

CSS 2-1-42

/

Astrid Frigg Vestereng

Hold 6:

Torsdag

13-15

Lokale

CSS 7-0-18

/

Gustav Egede Kristensen

Hold 7:

Mandag

8-10

Lokale

CSS 4-1-30

/

Dominic Fernandes Labrador

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 10 uger, med start uge 39. Rusholdene med start sep. 2021 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022

5. SEMESTER – 2011-studieordningen

Fagelement nr. 11
Klinisk psykologi
Clinical Psychology

Formål og indhold,15 ECTS

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber. 

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning. 

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet.

Se specifikke forudsætningskrav for Klinisk psykologi her.

 • Forelæsning: Mandag 13-15 CSS 35.01.44 og Tirsdag 8-10 Lokale CSS 34.0.01 v/Marie Louise Reinholdt-Dunne, Sonja Breinholst m.fl.

  Hold 1:

  Onsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-36

  /

  Gustav Hjorth Hultquist

  Hold 2:

  Onsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-1-42

  /

  Sarah Bøgkjær

  Hold 3:

  Fredag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-2-36

  /

  Maja Beck

  Hold 4:

  Tirsdag

  13-15

  Lokale

  CSS 2-2-36

  /

  Astrid Berg Bonnen

  Hold 5:

  Tirsdag

  13-15

  Lokale

  CSS 4-1-30

  /

  Miriam Nadelmann

  Hold 6:

  Tirsdag

  10-12

  Lokale

  CSS 2.0.42

  /

  Miriam Nadelmann

  Hold 7:

  Fredag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-1-02

  /

  Marie Birkebæk Svendsen

  Hold 8:

  Fredag

  8-10

  Lokale

  CSS 7-0-28

  /

  Sanae Attauabi

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 14 uger. Stamhold med start sep. 2020 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022     

Fagelement nr. 12
Forskningsdesign og Videnskabsteori
Scientific design and Philosophy of Science 

Formål og indhold, 7,5 ECTS

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori, videnssociologi og videnskabshistorie. Herunder de klassiske videnskabsopfattelser hos Popper, Kuhn, strukturalisme samt nyere tilgange i poststrukturalismen, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme, nymaterialisme. I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere faserne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – samt et systematisk review.  

Se specifikke forudsætningskrav for Forskningsdesign og Videnskabsteori her.

 • Forelæsning: Fredag 10-12, Lokale CSS 35-01-44 v/ Simo Køppe m.fl.

  Hold 1:

  Tirsdag

  10-12

  Lokale

  CSS 2-2-49

  /

  Mathias Tybjerg

  Hold 2:

  Mandag

  10-12

  Lokale

  CSS 7-0-34

  /

  Manon Kristensen

  Hold 3:

  Tirsdag

  10-12

  Lokale

  CSS 2-1-49

  /

  Hans-Jørgen Hersoug

  Hold 4:

  Mandag

  10-12

  Lokale

  CSS 2-2-30

  /

  Lasse Pedersen

  Hold 5:

  Torsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 15-3-15

  /

  Rasmus Oliver Tonning

  Hold 6:

  Torsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 7-0-18

  /

  Gustav Egede Kristensen

  Hold 7:

  Torsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 7-0-22

  /

  Solveig Korsgaard Roseth

  Hold 8:

  Torsdag

  8-10

  Lokale

  CSS 2-0-36

  /

  Jonas Mering Slatorub

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, med start uge 37
Stamhold med start sep. 2020 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022       

Fagelement nr. 13
Psykiatri
Psychiatry

Formål og indhold, 5 ECTS

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik. Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.

Se specifikke forudsætningskrav for Psykiatri her.

 • Forelæsning: Mandag 15-17 Lokale CSS 35-01-44 v/Ida Hagemann, Jessica Rana-Krujatz m.fl.

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 – Studerende med start sep. 2020 tilmeldes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022               

                 

Fagelement nr. 17
Bachelorprojektet
Bachelor Thesis

Bachelorprojekt - opsamlingshold

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2022/23 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Vanessa Sonne-Ragans.  

Formål og indhold, 20 ECTS

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne.

Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien.

Se specifikke forudsætningskrav for Bachelorprojektet her.

 • Opsamlingshold: Torsdag 12-15 lokale CSS 2-0-30 v/Vanessa Sonne-Ragans

Holdundervisning 5 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022

Fagelement nr. 14 og 15
Valgfag
Elective course

Formål og indhold                                                                      

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien. 

Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner. Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS, 7,5 ECTS eller 10 ECTS).

OBS – SOMMERKURSUS undervisning i uge 33 og 34

Psychology of Self v/Jochen Gebauer                                                       
10/7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning, BA 2021-ordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

The self-concept (or simply „the self“) subsumes peoples thoughts and feelings towards their own person. One classic test to measure the self simply asks people to provide 20 answers to the question “Who am I?”. Typical answers include “I am nice,” “I am competent,” “I am proud of myself,” and sometimes “I am the greatest!” To conduct research on the self it is necessary to divide the global self into more manageable parts (i.e., to sort the answer to the Who-am-I? test into categories and research each of those categories). A popular division distinguishes three parts: (1) the content of the self (e.g., “I am nice,” “I am competent”), (2) the valence of the self (e.g., “I am proud of myself,” “I dislike myself”), and (3) biases of the self (e.g., “I have a very high IQ” even though the person actually has an average IQ). This summer course will provide a detailed introduction into quantitative social and personality psychology on the self and, in particular, its three parts. We will spend much of our time in the course with comparing and discussing different, rival theories of self-content, self-valance, and self-bias (all from the quantitative tradition in social and personality psychology). The summer course will take place in the second and third week of August (weeks 33-34). We will meet three times per week (Mo., Wed., Fr.) each time from 10:00 to 16:00. Meetings 1-2 will concern the content of the self (i.e., self-concept semantics), meetings 3-4 will concern the valence of the self (i.e., self-esteem), and meetings 5-6 will concern the biases of the self (i.e., self-enhancement). Each course attendee will prepare a presentation before our meetings and we will listen to those presentations, hear additional presentations from myself, and—most of all—discuss each presentation in detail. The language of the course is English.

 • Psychology of Self: Mandag, onsdag og fredag i uge 33 og 34 alle dage kl. 10-16 lokale CSS 2-2-36 v/ Jochen Gebauer 

 Holdundervisning i uge 33 og 34 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj- 1. juni

Psykologiformidling (BAT 2021-studieordning)
7,5 ECTS

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner af den fagrelevante teori. 

Tematisk indhold:

 • Læringsrum og reflekterende team
 • Afklarings- og planlægningsfaser
 • Opbygning af oplæg (struktur, sekvens, variation, intro/outro)
 • Processtyring (kontrakter, forventningsafstemning, time outs, afrundinger)
 • Virkemidler herunder bl.a. kropssprog, stemmebrug og medier
 • Modstand
 • At undervise i Psykologi
 • Evalueringer og læringens efterliv 

Temaerne eksemplificeres via oplæg, cases, diverse øvelser og refleksioner. Alt sammen mhp. at give dig som studerende en højnet forståelse for samt konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Det er en fordel at møde ind første gang grundet introduktion til vores konkrete måde at arbejde på samt skemalægning af jeres kursistfremlæggelser.

Undervisningsdatoer hold 1: 8/9, 15/9, 22/9, 6/10 og Onsdag 26/10 kl. 8-16

Undervisningsdatoer hold 2: 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12 og 8/12

Se specifikke forudsætningskrav for Psykologiformidling her

Hold 1

Torsdag

8-12

Uge 36-43

Lokale

 CSS 7-0-01

/

Pia Bjerring

Hold 2

Torsdag

8-12

Uge 44-49

Lokale

 CSS 7-0-01

/

Pia Bjerring

Holdundervisning 5 eller 6 uger– med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022

Krop og psyke
10/7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning, BA 2021-ordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Modulet / kurset ser på forholdet mellem krop og psyke, og hvilken betydning kroppen som subjekt har for udvikling af psykiske lidelser, oplevelse, bevidsthed, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på, hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse, og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager især udgangspunkt i det psykodynamiske, det fænomenologiske og det psykiatriske felt. Desuden inddrages egen oplevelse, erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for egen oplevelse og refleksion over emne og modul.

Se specifikke forudsætningskrav for Krop og psyke her

 • Krop og psyke: Tirsdag 15-18 lokale CSS 5-0-28 v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022 


Psykotraumatologi
10/7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning, BA 2021-ordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Kurset fokuserer på traumatisk stress. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm.

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles.

Den historiske baggrund for den moderne opfattelse af det psykiske traume.

 • Det teoretiske og videnskabelige grundlag for psykotraumatologien.
 • De psykologiske teorier om Post Traumatic Stress Disorder ( PTSD).
 • De neurobiologiske teorier om PTSD
   
 • Præmorbide personlighedsfaktorers betydning for den posttraumatiske reaktion.
 • Den tidlige, akutte intervention: Identifikation af ramte med specielt behov for intervention- Forløbet af akutte stress reaktioner.
 • Organisering og indhold af den akutte indsats.
 • Identifikation af risikofaktorer og screening for specielt behandlingskrævende hos de ramte i akutfasen.
 • Traume inducerede dissociative tilstande.
 • Defusing og debriefing af involverede i traumatiske hændelser.
 • Teorien bag den psykologiske debriefing.
 • Hvordan udføres den.
 • Fordele og begrænsninger ved den psykologiske debriefing 

Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og de kliniske konsekvensererne af disse, belyses. 

DSM-5 kriterier og PTSD:

Kriterium A til G gennemgås:

 • Stressor kriteriet
 • Genoplevelse
 • Avoidance
 • Negative forandringer i kognition og sindstilstand
 • Forandringer i Arousal og Reactivity.
 • Varigheds kriteriet
 • Funktionelle konsekvenser af diagnosen.
   
 • DSM-5 og ICD-11. To forskellige diagnosesystemer!
 • Assesment i forbindelse med ASD og PTSD:
 • Selektion af Assesment metoder
 • Struktureret og semistruktureret interview.
 • Selvrapporterende questionnaires
 • Traumers og PTSD’s epidemiologi.
 • Komorbiditet og PTSD.
 • Traumer og PTSD i civile populationer
 • Traumer og PTSD i veteran populationer. -Og i andre risikogrupper.

Den længerevarende psykoterapeutiske indsats i forbindelse med post traumatiske stresstilstande.

Evidens for effekt.

Hvilke krav kan stilles til denne

Hvad er de essentielle elementer i post traumatisk psykoterapi belyst ud fra forskellige terapeutiske retninger.

Her tænkes på

 • exposure,
 • meningsdannelse
 • og coping i den terapeutiske proces.
 • PTSD. Kulturelle faktorers betydning for diagnosen.
 • Resilience i forbindelse med traumatisering. Hvilke faktorer har betydning og beskytter.
 • Resiliencsbegrebets kompleksitet.
 • Hjælp til hjælperen. Om den traumatiserede hjælper. Hvordan forebygges og behandles tertiær traumatisering af behandlere, der beskæftiger sig med traumatiserede klienter. 

Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale. 

De studerende vil i løbet kurset blive aktiverede i diverse konstruerede katastrofe scenarier, hvor de bliver bedt om at planlægge form og indhold af den kriseterapeutiske indsats. Og om at fremlægge disse for de øvrige studerende.

Se specifikke forudsætningskrav for Psykotraumatologi her

 • Psykotraumatologi: Onsdag 15-17 lokale CSS 2-0-18 v/Anders Korsgaard Christensen

Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022

Mentaliseringsbaseret arbejde med børn og unge - en kontekstuel og udviklingspsykologisk tilgang v/Camilla Printz og Mai Andersen m.fl.
10/7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning, BA 2021-ordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Mentaliseringsbegrebet blev født i voksenpsykiatrien, men har i dag vundet indpas på mange andre psykologiske arbejdsfelter – ikke mindst i arbejdet med børn og unge, hvor mentaliseringsbaseret arbejde tilbyder en udviklingsforståelse og en ramme for arbejdet med barnet/den unge, familien og netværket.

Kursets ambition er at sætte mentaliseringsteorien i relation til psykologisk forandringspraksis med børn og unge, for her igennem at indkredse relevante metoder og interventioner, som kan inddrages i forløb med børn, unge, deres familier og øvrige netværk. Kurset vil give indblik i, hvordan mentaliseringsbaseret arbejde ser ud i forskellige arbejdsfelter herunder familiebehandling, skoleverdenen (PPR), på døgninstitutioner og i undersøgelsesarbejde.

Vi vil diskutere og reflektere over psykologens opgaver og udfordringer i arbejdet med børn og unge og stille skarpt på, hvordan man kan gå til en sag, der synes kompleks og uoverskuelig – altså hvordan man “kan skære kagen” og tilrettelægge en mentaliseringsbaseret indsats. På dette kursus skal vi også eksperimentere og få erfaringer med at skabe engagerende og legende kontekster, hvor børn, unge og deres familier og netværk kan blive nysgerrige og kloge på egne og hinandens tanker, følelser og intentioner. Vi skal undersøge og diskutere, hvordan man som psykolog kan håndtere divergerende meninger, højt konfliktniveau og mentaliseringssvigt i øvrigt, herunder også vores egne som professionelle. Og i forlængelse heraf udforske, hvordan vi aktivt kan bruge eget følelsesliv i arbejdet, samtidig med at vi undgår udbrændthed.

Formmæssigt vil forløbet være tilrettelagt som vekslen mellem oplæg, debat, illustrative øvelser, filmklip og rollespil. Vi vil etablere et eksperimenterende rum, hvor vi udover at arbejde med det teoretiske fundament for mentaliseringsbaseret arbejde gennem oplæg fra undervisere også skal have ”hands on” gennem praksisdemonstrationer og øvelser, hvor alle deltager aktivt. Hvis du har lyst til at udforske en af tidens populære teorier og metodeveje i arbejdet med børn og unge og få lidt praksis under neglene – så kom og mentaliser sammen med os.

 • Mentaliseringsbaseret arbejde med børn og unge: Fredag 12-15 lokale CSS 2-2-30 v/Camilla Printz og Mai Andersen m.fl.

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022

The feeling of being: Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Human Consciousness
10/7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning, BA 2021-ordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

This course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are encouraged throughout the course to actively participate in discussions and to make critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind.

Se specifikke forudsætningskrav for The feeling of being her

 • The feeling of being: Onsdag 15-18 lokale CSS 1-1-02  v/Claudia Carrara-Augustenborg

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022.  

Socialisationsteori v/Jutta Maria Vikman og Anna Rebecca Sparre Wandall    
10/7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning, BA 2021-ordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Socialisationsteori er det teoretiske perspektiv, der beskæftiger sig med forholdet mellem samfundsstruktur og subjektstruktur. Socialisation viser sig i fænomener som selvforhold, følelser, køn, tidsopfattelse og sansning, der alle er emner, vi vil behandle i kurset. Socialisation som videnskabelig genstand kræver, at vi gentænker forholdet mellem social-, personligheds- og udviklingspsykologi, og at psykologien åbnes mod samfundsteori, historie, antropologi og filosofi. 

Kursets teoretiske udgangspunkt er, at socialisationen ikke kun former sociale roller, identitet eller idealer, men at selve den psykiske struktur først opstår gennem socialisationen. Socialisationen har ingen universel form, men er altid bestemt af det konkrete samfund som subjektet er indlejret i. Da den konkrete samfundsstruktur er historisk foranderlig følger heraf, at også subjektets psykiske struktur er historisk foranderlig. Socialisationen har således uundgåeligt etiske og politiske implikationer, som vi vil undersøge i løbet af kurset. 

Kursuslitteraturen inkluderer freudomarxisme (Lorenzer, Marcuse), sociologi (Elias, Bourdieu), filosofi (Althusser, Schiller) og historie (Annales-skolen). Vi vil diskutere mulighederne og problemerne i en sådan tværdisciplinær tilgang til psykologiske fænomener. Desuden vil empiriske studier, der eksemplificerer de beskrevne processer, løbende blive inddraget.

Se specifikke forudsætningskrav for Socialisationsteori her

 • Socialisationsteori: Torsdag 15-18, lokale CSS 2-2-30 v/Jutta Maria Vikman og Anna Rebecca Sparre Wandall    

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022.

Mindfulness: Theory & Practice v/ Simon Hünermund
10/7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning, BA 2021-ordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

This course will deal with the concept of mindfulness. The concept of mindfulness is gaining popularity with academic psychology as well as in mainstream psychology. As the term is being used and applied in a broader range of psychological programs and interventions it becomes an increasing topic of interest for psychologists.

As such this course aims to qualify the students’ knowledge of the term and enable them to work with mindfulness in a wider range of psychological contexts from a critical scientific basis.

The course will introduce mindfulness as a psychological construct, herein present and discuss ways to understand and describe the concept. Theoretical perspectives that seeks to illuminate the origin, development, potential and limitations of mindfulness will be presented.

Empirical studies that exemplifies the aforementioned, will continuously work to demonstrate different operationalization and effects of mindfulness interventions. These studies will primarily be clinical and cognitive studies.

In addition the course will contain a smaller practical part, where select mindfulness exercises will be exemplified. As such the course aims to give the students a “1-1” experience and practice-based understanding of the concept of mindfulness.  

 • Mindfulness: Theory & Practice: Tirsdag 15-17 eller 16-18 , locale CSS 1-1-02 v/ Simon Hünermund

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022

Nature and Psychology: v/ Rebekka Louisa Drude Andersen              
10/7,5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning, BA 2021- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

What do we know about how nature influences our psyche? This class is designed to work as an introduction to this area of research.

To give a broad and representative overview we will be looking at empirical research and theories from natural science, humanities, and social science. We will be asking the question, what is nature?

Therefore, the exam will be an opportunity to explore a specific area within the broad field of nature and psychology.

 Theme 1)
Natural science: we will be looking at 1) evolutionary psychology and biophilia 2) the Connectedness to Nature Scale 3) Nature and Cognition.

 Theme 2)
Humanities: we will be looking at 1) Arne Næss’ deep ecology 2) Getnot Böhme Weather phenomenology 3) prof. Annette Bischoff will be a guest lecturer. Her expertise is qualitative studies on experiences in nature.

 Theme 3)
Social science: we will look at 1) Preben Bertelsen’s life skills (to create a bridge between nature and psychological practice 2) Margarete Archer’s agency theory 3) Hartmut Rosa’s concept of resonance in nature and how nature fits in critical theory.

 Theme 4)
We will look at the concept of biophobia, to get a critical take on what we have learned.

Theme 5)
We will also be going on excursions and in this regard we will talk about clinical effects of nature interventions.

 • Nature and Psychology: Torsdag 8-10, locale CSS 2-1-02 v/ Rebekka Louisa Drude Andersen

Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022                       

Fagelement nr. 18 Samtaletræning
Communication training

Formål og indhold, 2,5 ECTS

Formålet med modulet er at introducere til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtaleteknikker og -redskaber, samt at give mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Modulet beskæftiger sig med psykologiske perspektiver på professionel samtale, herunder den psykologiske kontrakt, psykologens og klientens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Der præsenteres konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i professionelle samtaler.

Undervisningen er organiseret som en kombination af fælles introduktion og efterfølgende øvelser i mindre grupper. Gennem øvelserne får de studerende mulighed for at træne egne samtalekompetencer og evnen til at analysere og reflektere professionelt over egen og andres samtalepraksis samt at give andre feedback. Undervisningen indebærer, at alle studerende gør sig erfaringer med positionen som både psykolog, klient og observatør. Der lægges vægt på at etablere et trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel psykologisk samtale.

Der udbydes 2 forløb, med plads til ca. 100 studerende i hver uge. Pensumlitteraturen forudsættes læst inden ugekurset starter. Der udsendes velkomstbrev og information via Absalon, som man ligeledes forudsættes at have orienteret sig i forud for kursusstart.

Se specifikke forudsætningskrav for Samtaletræning her.

Uge 33

 • Forelæsning: Mandag til fredag 9-10:30 Lokale CSS 35.01.06 v/ Claus Plenge Johansen, Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Neela Maria Sris og Gitte Haag
 • Hold 1: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.40 Grupperum 7.0.38 og 7.0.44 / Charlotte Simonsen
 • Hold 2: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.18 Grupperum 7.0.04 og 7.0.05 / Neela Maria Sris
 • Hold 3: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.22 Grupperum 7.0.06 og 7.0.20 / Gitte Gaag
 • Hold 4: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.28 Grupperum 7.0.26 og 7.0.32 / Lene Haulund Schantz
 • Hold 5: Nedlagt - studerende er fordelt på hold 1-4

Uge 34

 • Forelæsning: Mandag til fredag 9-10:30 Lokale CSS 35.01.05 v/ Claus Plenge Johansen, Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Neela Maria Sris og Gitte Haag
 • Hold 6: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.40 Grupperum 7.0.38 og 7.0.44 / Charlotte Simonsen
 • Hold 7: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.18 Grupperum 7.0.05 og 7.0.08 / Neela Maria Sris
 • Hold 8: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.22 Grupperum 7.0.06 og 7.0.20 / Gitte Haag
 • Hold 9: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.28 Grupperum 7.0.26 og 7.0.32 / Lene Haulund Schantz
 • Hold 10: Nedlagt - studerende er fordelt på hold 6-9

Sommerkursus uge 33 eller 34 – Studerende der starter på 5.sem efteråret 2022 kan senest 1. maj se deres holdnummer på Selvbetjeningen. For øvrige studerende: Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2022