Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi, Efterårssemesteret 2021

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 – Mandag den 6. september 2021. Efterårsferie i uge 42
Der tages forbehold for ændringer. Specifikke forudsætningskrav kan ses på "Kurser.ku.dk" fra 1. maj 2021

1. semester
3. semester
5. semester
Bacheloropgave
Valgfag
Samtaletræning

1. SEMESTER 2021-studieordningen 

Fagelement nr. 1
Socialpsykologi
Social Psychology

Formål og indhold, 15 ECTS

Socialpsykologien omhandler forbindelsen mellem individer og deres sociale verden – den udforsker alle de måder, hvorpå individer tænker om og relaterer til deres sociale kontekst såvel som de måder, hvorpå den sociale kontekst former individets følelser, handlinger og interaktioner. Emnemæssigt dækker faget psykologisk orienterede tilgange, som fokuserer på individet som den centrale analyseenhed, såvel som de mere samfundsorienterede tilgange, som fokuserer på at forstå den sociale og kulturelle kontekst omkring individet, samt forbindelsen imellem de to. I løbet af dette kursusforløb introduceres en række kerneområder, heriblandt: Hvordan individuelle tanker og følelser såvel som mentale processer og sociale anliggender former handling og interaktion med andre; hvordan psykologisk funktionsdygtighed er socialt indlejret; hvordan psykologiske fænomener påvirkes af sociale strukturer, sociale grupper og sociale institutioner; oplevelser af gruppesammenhænge og kollektiv adfærd; social integration og social deltagelse. Formålet med kurset er at introducere de studerende til klassisk og nutidig teori og empirisk forskning på tværs af forskellige socialpsykologiske traditioner samt at udforske tematikkernes historiske indlejring og udvikling inden for fagfeltet. Ligeledes introduceres forskellige metodologiske traditioner med deres dertilhørende muligheder og begrænsninger.

Se specifikke forudsætningskrav for Socialpsykologi her

 • Forelæsning: Mandag 10-12 Lokale CSS 35.01.44 og Tirsdag 8-10 Lokale CSS 34.0.01 v/ Thomas Morton m.fl.
 • Rushold 1: Mandag 12-15 Lokale CSS 2-1-42 / NN
 • Rushold 2: Mandag 12-15 Lokale CSS 2-2-36 / Sebastian Tobias-Renstrøm
 • Rushold 3: Mandag 12-15 Lokale CSS 2-0-36 / Kiva Maria Krohn
 • Rushold 4: Tirsdag 10-13 Lokale CSS 2-2-02 / NN
 • Rushold 5: Torsdag 10-13 Lokale CSS 2-1-42 / Sebastian Tobias-Renstrøm
 • Rushold 6: Torsdag 10-13 Lokale CSS 4-1-30 / Kiva Maria Krohn
 • Rushold 7: Torsdag 10-13 Lokale CSS 2-2-02 / NN
 • BA-tilvalg Tirsdag 10-13 Lokale CSS 4-1-30 / Sebastian Tobias-Renstrøm

Forelæsninger 14 uger begge med start uge. 36
Holdundervisning 14 uger med start uge 36 ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen .

Fagelement nr. 2
Introduktion til psykologi / Videnskabsteori
Introduction to Psychology / Theory of Science

Formål og indhold, 7,5 ECTS

Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

Se specifikke forudsætningskrav for Introduktion til psykologi/Videnskabsteori her.

 • Forelæsning: Torsdag 13-15 CSS 35-01-05 v/Simo Køppe m.fl.
 • Rushold 1: Torsdag 15-17 Lokale CSS 2-2-42 /
 • Rushold 2: Torsdag 15-17 Lokale CSS 2-1-42 /
 • Rushold 3: Torsdag 15-17 Lokale CSS 2-0-42 /
 • Rushold 4: Torsdag 15-17 Lokale CSS 2-2-02 /
 • Rushold 5: Mandag 8-10 Lokale CSS 4-1-30 /
 • Rushold 6: Mandag 8-10 Lokale CSS 2-1-02 /
 • Rushold 7: Mandag 8-10 Lokale CSS 2-2-42 /
 • BA-tilvalg Mandag 8-10 Lokale CSS 4-1-36 /

Forelæsning 14 uger, med start uge 36.
Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 eller 37 - ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen

Fagelement nr. 3
Statistik og kvantitative forskningsdesign 1
Statistics and quantitative research designs 1

Formål og indhold, 7,5 ECTS                                                                        

Statistik 1 introducerer statistisk analyser af psykologiske data indsamlet på baggrund af simple forskningsdesign. Faget beskæftiger sig med basale within- og between-subjects design og de tilhørende statistiske procedurer anvendt til hhv. indsamling og analyse af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af spørgeskemasvar, psykologiske testresultater og objektive målemetoder. Statistik 1 vil således fokusere på planlægning og udførelse af statistiske analyser af simple studier med f.eks. to grupper eller én uafhængig variabel. Faget giver forståelse for forskningsdesign og statistiske analyser afrapporteret i videnskabelige artikler f.eks. indenfor klinisk-, social-, personligheds- og kognitionspsykologi, samt for planlægning og udførelse af statistiske analyser af egen indsamlet empiri.

Se specifikke forudsætningskrav for Statistik og kvalitative forskningsdesign 1 her.

 • Forelæsning: Onsdag 8-10 CSS 35-01-44 v/Anders Petersen
 • Rushold 1: Onsdag 10-12 Lokale CSS 2-2-42 /
 • Rushold 2: Onsdag 10-12 Lokale CSS 2-1-42 /
 • Rushold 3: Onsdag 10-12 Lokale CSS 2-2-36 /
 • Rushold 4: Onsdag 10-12 Lokale CSS 2-0-18 /
 • Rushold 5: Onsdag 13-15 Lokale CSS 7-0-40 /
 • Rushold 6: Onsdag 13-15 Lokale CSS 2-2-36 /
 • Rushold 7: Onsdag 13-15 Lokale CSS 2-0-36 /

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 
Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 - ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen

3. SEMESTER – 2011-studieordningen

Fagelement nr. 7
Kognitionspsykologi Teori og metode
Cognitive Psychology theory and methods

Formål og indhold, 20 ECTS

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder. 

 Se specifikke forudsætningskrav for Kognitionspsykologi Teori og metode her.

 • Forelæsning: Mandag 8-10 og Tirsdag 13-15, Lokale CSS 35-01-44 / Signe Vangkilde m.fl.
 • Hold 1: Mandag 13-15 Lokale CSS 1-1-12 / Steven Blurton
 • Hold 1: Fredag 10-12 Lokale CSS 2-2-49 / Anne Stuart
 • Hold 2: Onsdag 13-15 Lokale CSS 1-1-12 / Jon Lansner
 • Hold 2: Onsdag 10-12 Lokale CSS 2-2-49 / Velisar Manea
 • Hold 3: Mandag 10-12 Lokale CSS 2-2-49 / Jon Lansner
 • Hold 3: Fredag 10-12 Lokale CSS 1-1-12 / Velisar Manea
 • Hold 4: Onsdag 13-15 Lokale CSS 2-2-49 / Robin Døngart
 • Hold 4: Mandag 13-15 Lokale CSS 1-1-02 / Heini Winther Johnsen
 • Hold 5: Onsdag 10-12 Lokale CSS 2-1-49 / Robin Døngart
 • Hold 5: Tirsdag 10-12 Lokale CSS 2-2-49 / Anne Stuart
 • Hold 6: Mandag 10-12 Lokale CSS 2-2-36 / Steven Blurton
 • Hold 6: Fredag 8-10 Lokale CSS 7-0-01 / Anne Stuart
 • Hold 7: Mandag 13-15 Lokale CSS 2-1-02 / Jon Lansner
 • Hold 7: Fredag 13-15 Lokale CSS 2-1-49 / Velisar Manea
 • Hold 8: Onsdag 15-17 Lokale CSS 2-1-49 / Jon Lansner
 • Hold 8: Tirsdag 15-17 Lokale CSS 2-1-49 / Heini Winther Johnsen
 • TKA Onsdag 8-10 Lokale CSS 2-1-49 / Robin Døngart
 • TKA Mandag 10-12 Lokale CSS 2-2-55 / Heini Winther Johnsen

OBS! En del af undervisningen foregår på engelsk.

Kognitionspsykologi - Instruktorhold

 • Hold 1: Mandag 10-13 Lokale CSS 7-0-08 /
 • Hold 2: Tirsdag 15-18 Lokale CSS 7-0-01 /
 • Hold 3: Fredag 13-16 Lokale CSS 7-0-01 /
 • Hold 4: Onsdag 8-11 Lokale CSS 7-0-01 /
 • Hold 5: Onsdag 14-17 Lokale CSS 7-0-08 /
 • Hold 6: Tirsdag 10-13 Lokale CSS 2-1-49 /
 • Hold 7: Fredag 10-13 Lokale CSS 7-0-01 /
 • Hold 8 Onsdag 11-14 Lokale CSS 7-0-08 /
 • TKA Mandag 13-16 Lokale CSS 7-0-08 /

Forelæsning 14 uger, med start uge 36
Holdundervisning på seniorhold 14 uger, artikelhold 12 uger, og instruktorhold 10 uger, alle med start uge 36.
Rusholdene med start sep. 2020 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021

Fagelement nr. 8
Pædagogisk psykologi- Educational Psychology

Formål og indhold, 10 ECTS

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer. 

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret. 

Se specifikke forudsætningskrav for Pædagogisk psykologi her.

 • Forelæsning: Torsdag 10-12 Lokale CSS 35-01-44 /Guido Makransky, Jesper Dammeyer m.fl.
 • Hold 1: Torsdag 13-15 Lokale CSS 4-1-36 /
 • Hold 2: Torsdag 8-10 Lokale CSS 2-0-18 /
 • Hold 3: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 2-1-02 /
 • Hold 4: Tirsdag 10-12 Lokale CSS 2-2-42 /
 • Hold 5: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-42 /
 • Hold 6: Torsdag 13-15 Lokale CSS 2-2-02 /
 • Hold 7: Torsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-42 /
 • Hold 8: Torsdag 13-15 Lokale CSS 2-1-42 /
 • TKA/Hold 9 Torsdag 8-10 Lokale CSS 2-1-02 /

Forelæsning 13 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, med start uge 36 (Hold 1, 2, 6 og 8) eller 37 (3, 4, 5, 7 og TKA). Rusholdene med start sep. 2020 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021

5. SEMESTER – 2011-studieordningen

Fagelement nr. 11
Klinisk psykologi
Clinical Psychology

Formål og indhold,15 ECTS

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber. 

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning. 

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet.

Se specifikke forudsætningskrav for Klinisk psykologi her.

 • Forelæsning: Mandag 13-15 og Onsdag 10-12 Lokale CSS 35.01.44 v/Marie Louise Reinholdt-Dunne, Stig Poulsen m.fl.
 • Hold 1: Onsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-49 /
 • Hold 2: Onsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-36 /
 • Hold 3: Fredag 8-10 Lokale CSS 2-1-49 /
 • Hold 4: Mandag 8-10 Lokale CSS 7-0-28 OBS: Uge 46 CSS 7-0-01 /
 • Hold 5: Mandag 8-10 Lokale CSS 1-1-02 /
 • Hold 6: Mandag 8-10 Lokale CSS 1-1-12 /
 • Hold 7: Fredag 8-10 Lokale CSS 1-1-12 /
 • Hold 8: Fredag 8-10 Lokale CSS 2-2-49 /
 • TKA Onsdag 8-10  - Aflyst - stud. flyttet til hold 2.

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, hold 3, 7 og 8 med start uge 36 – hold 1, 2, 4, 5, og 6  start uge 37. Stamhold med start sep. 2019 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021    

Fagelement nr. 12
Forskningsdesign og Videnskabsteori
Scientific design and Philosophy of Science 

Formål og indhold, 7,5 ECTS

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori, videnssociologi og videnskabshistorie. Herunder de klassiske videnskabsopfattelser hos Popper, Kuhn, strukturalisme samt nyere tilgange i poststrukturalismen, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme, nymaterialisme. I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere faserne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – samt et systematisk review.  

Se specifikke forudsætningskrav for Forskningsdesign og Videnskabsteori her.

 • Forelæsning: Fredag 10-12, Lokale   CSS 35-01-44 v/ Simo Køppe m.fl.
 • Hold 1: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 2-1-49 /
 • Hold 2: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 7-0-01 /
 • Hold 3: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 1-1-12 /
 • Hold 4: Tirsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-49 /
 • Hold 5: Torsdag 8-10 Lokale CSS 2-1-49 /
 • Hold 6: Torsdag 8-10 Lokale CSS 1-1-12 /
 • Hold 7: Torsdag 8-10 Lokale CSS 7-0-01 /
 • Hold 8: Torsdag 8-10 Lokale CSS 2-2-49 /

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, med start uge 37
Stamhold med start sep. 2019 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021    

Fagelement nr. 13
Psykiatri
Psychiatry

Formål og indhold, 5 ECTS

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik. Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom.

Se specifikke forudsætningskrav for Psykiatri her.

 • Forelæsning: Mandag 15-17 Lokale CSS 35-01-44 / Ida Hagemann m.fl.

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 – Studerende med start sep. 2019 tilmeldes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021.             

                 

Fagelement nr. 17
Bachelorprojektet
Bachelor Thesis

Bachelorprojekt - opsamlingshold

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2021/22 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Vanessa Sonne-Ragans.  

Formål og indhold, 20 ECTS

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne.

Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien.

Se specifikke forudsætningskrav for Bachelorprojektet her.

 • Opsamlingshold: Torsdag 12-15 lokale CSS 2-2-24 v/Vanessa Sonne-Ragans

Holdundervisning 5 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021

Fagelement nr. 14 og 15
Valgfag
Elective course

Formål og indhold                                                                      

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien. 

Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner. Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS).

Psykologiformidling (BAT 2021-studieordning)
7,5 ECTS

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner af den fagrelevante teori. 

Tematisk indhold:

 • Læringsrum og reflekterende team
 • Afklarings- og planlægningsfaser
 • Opbygning af oplæg (struktur, sekvens, variation, intro/outro)
 • Processtyring (kontrakter, forventningsafstemning, time outs, afrundinger)
 • Virkemidler herunder bl.a. kropssprog, stemmebrug og medier
 • Modstand
 • At undervise i Psykologi
 • Evalueringer og læringens efterliv 

Temaerne eksemplificeres via oplæg, cases, diverse øvelser og refleksioner. Alt sammen mhp. at give dig som studerende en højnet forståelse for samt konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Det er en fordel at møde ind første gang grundet introduktion til vores konkrete måde at arbejde på samt skemalægning af jeres kursistfremlæggelser.

Undervisnings uger hold 1: 37, 38, 40, 43, 45, 46 og evt. 49
Undervisnings uger hold 2: 36, 37, 38, 40, 43, 45 og evt. 46

Se specifikke forudsætningskrav for Psykologiformidling her

 • Hold 1 Torsdag 8-12 Uge 37-49 Lokale CSS 2-2-36 / Pia Bjerring
 • Hold 2 Fredag 8-12 Uge 36-46 Lokale CSS 2-1-55 / Pia Bjerring

Holdundervisning 6 uger– med start uge 36 eller 37 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021

Krop og psyke
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Modulet / kurset ser på forholdet mellem krop og psyke, og hvilken betydning kroppen som subjekt har for udvikling af psykiske lidelser, oplevelse, bevidsthed, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på, hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse, og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager især udgangspunkt i det psykodynamiske, det fænomenologiske og det psykiatriske felt. Desuden inddrages egen oplevelse, erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for egen oplevelse og refleksion over emne og modul.

Se specifikke forudsætningskrav for Krop og psyke her

 • Krop og psyke: Tirsdag 15-18 lokale CSS 2-1-02 v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021  

Psykotraumatologi
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Kurset fokuserer på traumatisk stress. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm.

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles.

Den historiske baggrund for den moderne opfattelse af det psykiske traume.

 • Det teoretiske og videnskabelige grundlag for psykotraumatologien.
 • De psykologiske teorier om Post Traumatic Stress Disorder ( PTSD).
 • De neurobiologiske teorier om PTSD
   
 • Præmorbide personlighedsfaktorers betydning for den posttraumatiske reaktion.
 • Den tidlige, akutte intervention: Identifikation af ramte med specielt behov for intervention- Forløbet af akutte stress reaktioner.
 • Organisering og indhold af den akutte indsats.
 • Identifikation af risikofaktorer og screening for specielt behandlingskrævende hos de ramte i akutfasen.
 • Traume inducerede dissociative tilstande.
 • Defusing og debriefing af involverede i traumatiske hændelser.
 • Teorien bag den psykologiske debriefing.
 • Hvordan udføres den.
 • Fordele og begrænsninger ved den psykologiske debriefing 

Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og de kliniske konsekvensererne af disse, belyses. 

DSM-5 kriterier og PTSD:

Kriterium A til G gennemgås:

 • Stressor kriteriet
 • Genoplevelse
 • Avoidance
 • Negative forandringer i kognition og sindstilstand
 • Forandringer i Arousal og Reactivity.
 • Varigheds kriteriet
 • Funktionelle konsekvenser af diagnosen.
   
 • DSM-5 og ICD-11. To forskellige diagnosesystemer!
 • Assesment i forbindelse med ASD og PTSD:
 • Selektion af Assesment metoder
 • Struktureret og semistruktureret interview.
 • Selvrapporterende questionnaires
 • Traumers og PTSD’s epidemiologi.
 • Komorbiditet og PTSD.
 • Traumer og PTSD i civile populationer
 • Traumer og PTSD i veteran populationer. -Og i andre risikogrupper.

Den længerevarende psykoterapeutiske indsats i forbindelse med post traumatiske stresstilstande.

Evidens for effekt.

Hvilke krav kan stilles til denne

Hvad er de essentielle elementer i post traumatisk psykoterapi belyst ud fra forskellige terapeutiske retninger.

Her tænkes på

 • exposure,
 • meningsdannelse
 • og coping i den terapeutiske proces.
 • PTSD. Kulturelle faktorers betydning for diagnosen.
 • Resilience i forbindelse med traumatisering. Hvilke faktorer har betydning og beskytter.
 • Resiliencsbegrebets kompleksitet.
 • Hjælp til hjælperen. Om den traumatiserede hjælper. Hvordan forebygges og behandles tertiær traumatisering af behandlere, der beskæftiger sig med traumatiserede klienter. 

Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale. 

De studerende vil i løbet kurset blive aktiverede i diverse konstruerede katastrofe scenarier, hvor de bliver bedt om at planlægge form og indhold af den kriseterapeutiske indsats. Og om at fremlægge disse for de øvrige studerende.

Se specifikke forudsætningskrav for Psykotraumatologi her

 • Psykotraumatologi: Onsdag 15-17 lokale CSS 2-2-42 v/Anders Korsgaard Christensen

Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021

The feeling of being: Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Human Consciousness
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

This course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are encouraged throughout the course to actively participate in discussions and to make critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind.

Se specifikke forudsætningskrav for The feeling of being her

 • The feeling of being: Onsdag 15-18 lokale CSS 2-1-02 v/Claudia Carrara-Augustenborg

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021.  

Socialisationsteori v/Jutta Maria Vikman og Kiva Krohn
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Socialisationsteori er det teoretiske perspektiv, der beskæftiger sig med forholdet mellem samfundsstruktur og subjektstruktur. Socialisation viser sig i fænomener som selvforhold, følelser, køn, tidsopfattelse og sansning, der alle er emner, vi vil behandle i kurset. Socialisation som videnskabelig genstand kræver, at vi gentænker forholdet mellem social-, personligheds- og udviklingspsykologi, og at psykologien åbnes mod samfundsteori, historie, antropologi og filosofi. 

Kursets teoretiske udgangspunkt er, at socialisationen ikke kun former sociale roller, identitet eller idealer, men at selve den psykiske struktur først opstår gennem socialisationen. Socialisationen har ingen universel form, men er altid bestemt af det konkrete samfund som subjektet er indlejret i. Da den konkrete samfundsstruktur er historisk foranderlig følger heraf, at også subjektets psykiske struktur er historisk foranderlig. Socialisationen har således uundgåeligt etiske og politiske implikationer, som vi vil undersøge i løbet af kurset. 

Kursuslitteraturen inkluderer freudomarxisme (Lorenzer, Marcuse), sociologi (Elias, Bourdieu), filosofi (Althusser, Schiller) og historie (Annales-skolen). Vi vil diskutere mulighederne og problemerne i en sådan tværdisciplinær tilgang til psykologiske fænomener. Desuden vil empiriske studier, der eksemplificerer de beskrevne processer, løbende blive inddraget.

Se specifikke forudsætningskrav for Socialisationsteori her

 • Socialisationsteori: Torsdag 15-18, lokale CSS 35-3-12 v/Jutta Maria Vikman og Kiva Krohn

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021.

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease
10 ECTS  

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Can psychosocial conditions at work cause disease? What are the mechanisms? Which psychosocial work conditions cause stress, and how do we assess these conditions? How can we intervene against job stress? These and other questions are the topics for the course. The course is interdisciplinary, and will introduce commonly used models of work-related stress, as well as broadly applicable methods for measuring the physiological effects of stress on the body. These methods are useful in understanding the effects of job stress and psychosocial stressors on health and wellbeing, with applications for cardiovascular disease (CVD), depression, and other chronic diseases. The course includes both structured lectures that introduce and review various concepts and methods, and group work were where students are encouraged to engage with fellow students and researchers. These lectures and group work cover topics such as models of psychosocial job stress, mechanisms between psychosocial job stress and health, critical discussion of the association between job stress and chronic diseases, and job stress interventions.

Se specifikke forudsætningskrav for Psychosocial Job Stress and Chronic Disease her

 • Psychosocial Job Stress and Chronic Disease: Tirsdag 13-15 CSS 2-0-30 v/Jesper Kristiansen, - Engelsk

Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021

Health Psychology in non-clinical settings v/ Ana Paula Souza Santana
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Health Psychology investigates the psychological and behavioral processes in health and healthcare. What are the psychological, behavioral, and cultural factors affecting individuals’ perceptions and behaviors with regard to health and healthcare, such as preventive behaviors? What are key theoretical models describing these relationships? This course aims to provide an understanding of the interplay between physical well-being and a variety of social, psychological, and biological factors. Research-based examples will be presented to illustrate the topics and provide material for discussion. The classes will include structured lectures covering key concepts, and group activities promoting engagement with other students and the lecturer.

Se specifikke forudsætningskrav for Health Psychology in non-clinical settings her

 • Health Psychology in non-clinical settings: Torsdag 15-18 lokale CSS 2-1-02 v/ Ana Paula Souza Santana

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021

Fagelement nr. 18 Samtaletræning
Communication training

Formål og indhold, 2,5 ECTS

Formålet med modulet er at introducere til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtaleteknikker og -redskaber, samt at give mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Modulet beskæftiger sig med psykologiske perspektiver på professionel samtale, herunder den psykologiske kontrakt, psykologens og klientens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Der præsenteres konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i professionelle samtaler.

Undervisningen er organiseret som en kombination af fælles introduktion og efterfølgende øvelser i mindre grupper. Gennem øvelserne får de studerende mulighed for at træne egne samtalekompetencer og evnen til at analysere og reflektere professionelt over egen og andres samtalepraksis samt at give andre feedback. Undervisningen indebærer, at alle studerende gør sig erfaringer med positionen som både psykolog, klient og observatør. Der lægges vægt på at etablere et trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel psykologisk samtale.

Der udbydes 2 forløb, med plads til ca. 100 studerende i hver uge. Pensumlitteraturen forudsættes læst inden ugekurset starter. Der udsendes velkomstbrev og information via Absalon, som man ligeledes forudsættes at have orienteret sig i forud for kursusstart.

Se specifikke forudsætningskrav for Samtaletræning her.

Uge 33

 • Forelæsning: Mandag til fredag 9-10:30 Lokale CSS 35-01-44 v/ Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Claus Plenge Johansen, Neela Maria Sris og Gitte Haag
 • Hold 1: Man-fre 10:30-15 Lokale 4.1.24 Grupperum 4.1.22 og 4.1.28 / Charlotte Simonsen
 • Hold 2: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.18 Grupperum 7.0.04 og 7.0.05 / Neela Maria Sris
 • Hold 3: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.22 Grupperum 7.0.06 og 7.0.20 / Claus Plenge Johansen
 • Hold 4: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.28 Grupperum 7.0.26 og 7.0.32 / Gitte Haag
 • Hold 5: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.40 Grupperum 7.0.38 og 7.0.44 / Lene Haulund Schantz

Uge 34

 • Forelæsning: Mandag til fredag 9-10:30 Lokale CSS 35-01-44 v/ Charlotte Simonsen, Lene Haulund Schantz, Claus Plenge Johansen, Neela Maria Sris og Gitte Haag
 • Hold 6: Man-fre 10:30-15 Lokale 4.1.24 Grupperum 4.1.22 og 4.1.28 / Charlotte Simonsen
 • Hold 7: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.18 Grupperum 7.0.04 og 7.0.05 / Neela Maria Sris
 • Hold 8: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.22 Grupperum 7.0.06 og 7.0.20 / Claus Plenge Johansen
 • Hold 9: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.28 Grupperum 7.0.26 og 7.0.32 / Gitte Haag
 • Hold 10: Man-fre 10:30-15 Lokale 7.0.40 Grupperum 7.0.38 og 7.0.44 / Lene Haulund Schantz

Sommerkursus uge 33 eller 34 – Studerende der starter på 5.sem efteråret 2021 er placeret, og kan se deres holdnummer på Selvbetjeningen. For øvrige studerende: Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2021