2. juli 2018

Pernille Hviid nyt medlem af Rådet for Børns Læring

Børns Læring

Lektor Pernille Hviid, Institut for Psykologi, er netop blevet udpeget af Undervisningsministeren som nyt medlem af formandsskabet for Rådet for Børns Læring.

Rådet for Børns Læring har til opgave at følge, vurdere og rådgive undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen. Rådet skal desuden følge og vurdere det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og dagtilbud.

Rådet for Børns Læring er oprettet i henhold til folkeskolelovens § 57. Rådet ledes af et formandskab på 5-7 personer, som udpeges af undervisningsministeren. Det består herudover af 18 medlemmer udpeget efter indstilling fra organisationer, som repræsenterer interessenter i folkeskolen og på dagtilbudsområdet.

Lektor Pernille Hviid

Lektor Pernille Hviid Lektor Pernille Hviid vil i rådet bidrage med sin viden om børns udvikling og kultiverende processer i og på tværs af institutionelle rammer. Hendes perspektiv er sociokulturelt og eksistentielt, med fokus på gensidige personlige og kollektive meningsskabende processer. Hun har studeret børneliv og udvikling i familier, dagtilbud, skole og SFO.

Mere info