Wellbeing And Resilience: Mechanisms of transmission of health and risk in parents with complex mental health problems and their offspring (The WARM Study)

WARM-Projektet er et prospektivt kohortestudie af kvinder med psykoseproblematik og deres børn med start under graviditeten. Det er støttet af Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation.

Projektet er et multicenterstudie, med centre i Danmark og Scotland. Formålet med studiet er i første omgang at demonstrere at det er praktisk muligt at etablere en kohorte af gravide med psykoseproblematik indenfor det skizofrene spektrum, med følgende sammenligningsgrupper: gravide med en bipolar livstidsdiagnose, kvinder med depression på inklusionstidspunktet, samt gravide uden en psykiatrisk diagnose. Etableringen af en sådan kohorte vil danne basis for langtidsopfølgninger af kohorten samt udvikling af tidlige forebyggende interventioner.

Formålet med det prospektive kohortestudie er at undersøge hvilke faktorer hos forældre, børn og i deres sociale vilkår, der har betydning for sund og risikoudvikling hos barnet, med fokus på tilknytning og fysiologisk stress-sensitivitet. Planlagte opfølgninger er 1 uge, 6 uger og 16 uger efter fødslen. Der søger  midler til fortsat follow-up af kohorten. 

Omkring halvdelen af børn med en forælder diagnosticeret med skizofreni udvikler et bredt spektrum af psykiske lidelser, mens kun 7 % diagnosticeres med skizofreni. Lignende forhold ses indenfor bipolar og depressionsområdet. Det betyder samtidig at halvdelen af børnene  udvikler sig normalt. Denne store variation i børnenes  udvikling tyder på, at psykosociale forhold kan spille en stor rolle for børnenes udvikling. Projektet fokuserer på en vigtig almen psykosocial faktor for barnets udvikling i første leveår, nemlig tilknytningsrelationen mellem mor og barn. Fysiologisk stress-sensitivitet målt ved cortisol-udskillelsesmønster er anerkendt som risikofaktor ved skizofreni og  en række andre psykiske lidelser og kan derfor tænkes at udgøre en fælles uspecifik transmissionsmekanisme for den række af psykiske lidelser, der ses hos børnene.  En række fund tyder på, at tilknytningsrelationen både kan skabe og mildne dette ændrede cortisol udskillelsesmønster. Vi ønsker derfor at undersøge, om dette fysiologiske reaktionsmønster overføres fra mor til barn, samt hvilken rolle tilknytningsrelationen mellem mor og barn i så fald spiller.  Både biologiske, psykologiske og sociale faktorers indvirken på mor-barn relationen medinddrages. 

Overordnede forskningsspørgsmål  fra start til 4 måneder efter fødslen

Gennemførlighed:

  1. Er det muligt at identificerede en kohorte af gravide kvinder med en diagnose indenfor det skizofrene spektrum?
  2. Er det muligt at identificerede en kohorte af kliniske kontrolgrupper med bipolar lidelse og depression?
  3. Hvor stor en del af de identificerede er villige til at deltage i forskningsprojektet?
  4. Er det muligt at gennemføre  de planlagte undersøgelser af moderen, der måler symptomer, tilknytning, og fysiologisk stress sensitivitet?

Er det muligt at gennemføre undersøgelser af barnet der måler motor-kognitive og socio-emotionel udviklings samt fysiologisk stress-sensitivitet ved 1 uge 6 uger og 16 uger efter fødslen? 

Undersøgelse af transmissionsmekanismer:

  1. Stress-sensitivitet hos moderen: Hvilke sammenhænge er der mellem moderens fysiologiske stress sensitivitet og hendes diagnose, symptomer, tilknytningsmønster, og mental repræsentation af relation til barnet.
  2. Barnets stress-sensitivitet og tidligeste udvikling: Hvilke sammenhænge er der mellem karakteristika hos moderen, barnets tilstand 1 uge efter fødslen og barnets stress-sensitivitet, socio-emotionelle og motor-kognitive funktion  6 uger og 16 uger efter fødslen.
  3. Mor-barn interaktion: Hvad karakteriserer mor-barn interaktionen 16 uger efter fødslen og hvilke sammenhænge kan påvises til stress-sensitivitet og andre karakteristika hos mor og barn.
  4. Sociale vilkår: Hvilke sammenhænge kan påvises mellem sociale ressourcer (engagement fra far og anden familie, samt sociale og økonomiske ressourcer) og stress-sensitivitet hos mor og barn, mor-barn interaktionen, moderens mentale repræsentation af relation til barnet og barnets tidligste udvikling.