Center for Anvendt og Teoretisk Socialpsykologi (CATS)

Kontaktperson/koordinator: Lektor Torben Bechmann Jensen.

Forskningen fokuserer på forskellige aspekter af individualisering og identitetsudvikling.

I udforskningen af de nævnte teoretiske områder spiller flere teoretiske perspektiver en central rolle, især vil et handlingsteoretisk perspektiv blive brugt til at forstå hvordan sociale og samfundsmæssige forandringer har betydning for individuelle aktiviteter og ”svar”, som den enkelte udvikler overfor senmoderne sociale og integrationsmæssige udfordringer.

Den socialpsykologiske rammesætning indeholder ikke bare en interesse for hvordan den enkelte er påvirket af sociale netværk og samfundsmæssige muligheder eller for den sags skyld hvordan det enkelte individ bliver “social”.

Mere præcist sigtes der med forskningen i retning af, at forstå hvordan samfundsmæssige og sociale udfordringer konstruerer individet eller hvordan det sociale bliver omsat individuelt.

I dette perspektiv fremstår mange områder, som vigtige. Konstruktionen af senmoderne børn og unges individualisering og identitet (selvopfattelse) er af oplagt betydning, men især har fokus været på unges udvikling. Unge er lige midt i processen af at blive individualiseret i biografien, hvilket peger i retning af at ungdommens udvikling bliver særlig central for en teoretisk forståelse af individualisering og identitetsdannelse og for forståelsen af de mange udfordringer og problemer, der optræder i hverdagslivet.

Gennem det anvendte socialpsykologiske perspektiv dannes således teoretisk og empirisk viden, der er væsentlig til udvikling af redskaber til at analysere nye sociale og samfundsmæssige aktiviteter og bevægelser.

Udfordringer i fht. at udvikle individualitet i et senmoderne samfund influerer tillige flere forskningsprojekter indenfor Centret.

De-institutionaliseringen af traditionelle institutionelle strukturer og processen med at gøre individet selv-ansvarlig for udvikling af social tænkning og individuelle valg og handlinger efterlyser nye forsknings initiativer. Individuel selvforståelse og socialt ansvar er udfordringer for individualiseringen og identitetsskabende processer. Af den grund fokuserer flere forskningsarbejder i centret på udviklingen af individualisering og social ansvarlighed hos senmoderne sociale aktører.

I CATS arbejdes der med en bred vifte af emner og forskellige felter for socialpsykologisk forskning, blandt disse er:

  • Marginalisering og individualisering
  • Ungdom, køns- og etnicitets studier
  • Social identitet og social repræsentation
  • Coping og social organisering
  • Værdighed og social ansvarlighed
  • Emotioner, arbejde og organisatoriske forandringer
  • Evaluering, planlægning og intervention
  • Kvalitativ forsknings metoder og udviklinger

Find mere information om forskergruppen i venstremenuen.