Center for Psykoterapiforskning – Københavns Universitet

Center for Psykoterapiforskning

Kontaktperson/Koordinator: Lektor Stig Poulsen

I Center for Psykoterapiforskning gennemføres og udvikles forskning i psykoterapi, såvel internt som i samarbejde en række eksterne behandlingsmiljøer og instanser. Forskningen fokuserer på centrale problemstillinger vedrørende psykoterapi, herunder terapiens proces og effekt, assessment og supervision. Herudover arbejder centret for udvikling af og oplæring i forskningsmetoder samt for formidling af forskningsresultater. Centrets forskning er typisk baseret på en udviklingspsykopatologisk forståelse og rettet mod særlige psykopatologiske tilstande, fx spiseforstyrrelser, borderline personlighedsforstyrrelse og skizofreni. Det løbende arbejde for at udvikle nye projekter sker i samarbejde med såvel centre ved Institut for Psykologi som andre nationale og internationale forskningsgrupper og -institutioner.

Mere specifikt arbejder centret for:

  • At undersøge psykoterapeutiske metoders effekt
  • At undersøge psykoterapeutiske processer med henblik på at forstå      sammenhænge mellem effekt og proces og betydningen af klient-terapeut      variable, herunder klientens psykopatologi
  • At udvikle metoder til og oparbejde kompetence inden for metoder til      undersøgelse af psykoterapieffekt og - proces
  • At undersøge specifikke former for psykopatologi ved hjælp af casestudier af psykoterapi og de processer, der udspiller sig mellem klient og terapeut
  • At undersøge supervision og psykoterapeuters faglige udvikling
  • At sammentænke teoretisk og klinisk viden om forskellige former for      psykopatologi med empirisk udviklingspsykologi og psykoterapiforskning med      henblik på at forstå behandlingseffekten og udvikle behandlingsmodeller
  • At stimulere udviklingen af og udgøre en organisatorisk ramme for      forskningsprojekter, herunder ph.d. projekter
  • At formidle viden om psykoterapiforskning og forskellige behandlingsmetoders forløb og effekt i relation til forskellige former for psykisk lidelse
  • At undervise forskningsinteresserede kliniske psykologer med henblik på at stimulere psykoterapiforskning i såvel offentligt som privat behandlingsregi.

Find mere information om forskergruppen i venstremenuen.